آرشیو
قیمت تیرآهن
مهرماه 1390   آبانماه 1390   آذرماه 1390
شنبه Off 9 16 23 30     7 14 21 28     5 12 19 26
یکشنبه 3 10 17 24     1 8 15 22 29     6 13 20 27
دوشنبه 4 11 18 25     2 9 Off 23 30     7 Off 21 28
سه‌شنبه 5 12 19 26     3 10 17 Off     1 8 Off 22 29
چهارشنبه 6 13 20 27     4 11 18 25     2 9 16 23 30
پنجشنبه 7 14 21 28     5 12 19 26     3 10 17 24  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
دیماه 1390   بهمن ماه 1390   اسفندماه 1390
شنبه   3 10 17 Off   1 8 15 Off 29     6 13 20 27
یکشنبه   4 11 18 25   Off 9 16 23 30     7 14 21 28
دوشنبه   5 12 19 26   3 10 17 24     1 8 15 22 Off
سه‌شنبه   6 13 20 27   Off 11 18 25     2 9 16 23  
چهارشنبه   7 14 21 28   5 12 19 26     3 10 17 24  
پنجشنبه 1 8 15 22 29   6 13 20 27     4 11 18 25  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
فروردین‌ماه 1391   اردیبهشت‌ماه 1391   خردادماه 1391
شنبه Off Off Off 19 26   2 9 16 23 30     6 13 20 27
یکشنبه Off Off Off 20 27   3 10 17 24 31     7 Off 21 28
دوشنبه Off Off 14 21 28   4 11 18 25     1 8 Off 22 Off
سه‌شنبه Off Off 15 22 29   5 12 19 26     2 9 16 23 30
چهارشنبه Off Off 16 23 30   Off 13 20 27     3 10 17 24 31
پنجشنبه Off Off 17 24 31   7 14 21 28     4 11 18 25  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
تیرماه 1391   مردادماه 1391   شهریورماه 1391
شنبه   3 10 17 24   31 7 14 21 Off     4 11 18 25
یکشنبه   4 11 18 25   1 8 15 22 Off     5 12 19 26
دوشنبه   5 12 19 26   2 9 16 23 Off     6 13 Off 27
سه‌شنبه   6 13 20 27   3 10 17 24 31     7 14 21 28
چهارشنبه   7 14 21 28   4 11 18 25     1 8 15 Off 29
پنجشنبه 1 8 Off 22 29   5 12 19 26     2 9 16 23 30
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
مهرماه 1391   آبانماه 1391   آذرماه 1391
شنبه 1 8 15 22 29     6 Off 20 27     Off 11 18 25
یکشنبه 2 9 16 23 30     7 14 21 28     Off 12 19 26
دوشنبه 3 Off 17 24     1 8 15 22 29     6 13 20 27
سه‌شنبه 4 Off 18 25     2 9 16 23 30     7 14 21 28
چهارشنبه 5 Off 19 26     3 10 17 24     1 8 15 22 29
پنجشنبه 6 Off 20 27     4 11 18 25     2 9 16 23 30
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
دی‌ماه 1391   بهمن‌ماه 1391   اسفندماه 1391
شنبه 2 9 16 Off 30     7 14 21 28     5 12 19 26
یکشنبه 3 10 17 24     1 8 15 Off 29     6 13 20 27
دوشنبه 4 11 18 25     2 9 16 23 30     7 14 21 Off
سه‌شنبه 5 12 19 26     3 Off 17 24     1 8 15 22 Off
چهارشنبه 6 13 20 27     4 11 18 25     2 9 16 23 Off
پنجشنبه 7 Off 21 28     5 12 19 26     3 10 17 24  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
فروردین‌ماه 1392   اردیبهشت‌ماه 1392   خردادماه 1392
شنبه   Off Off 17 24   31 7 14 21 28     4 11 18 25
یکشنبه   Off Off 18 Off   1 8 15 22 29     5 12 19 26
دوشنبه   Off Off 19 26   2 9 16 23 30     6 13 20 27
سه‌شنبه   Off Off 20 27   3 10 17 24 31     7 Off 21 28
چهارشنبه   Off Off 21 28   4 11 18 25     1 8 Off 22 29
پنجشنبه Off Off Off 22 29   5 12 19 26     2 9 Off 23 30
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
تیرماه 1392   مردادماه 1392   شهریورماه 1392
شنبه 1 8 15 22 29     5 12 Off 26   2 9 16 23 30
یکشنبه 2 9 16 23 30     6 13 20 27   3 10 17 24 31
دوشنبه Off 10 17 24 31     7 14 21 28   4 Off 18 25  
سه‌شنبه 4 11 18 25     1 Off 15 22 29   5 12 19 26  
چهارشنبه 5 12 19 26     2 9 16 23 30   6 13 20 27  
پنجشنبه 6 13 20 27     3 10 17 24 31   7 14 21 28  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
مهرماه 1392   آبان‌ماه 1392   آذرماه 1392
شنبه   6 13 20 27     4 11 18 25   2 9 16 23 30
یکشنبه   7 14 21 28     5 12 19 26   3 10 17 24  
دوشنبه 1 8 15 22 29     6 13 20 27   4 11 18 25  
سه‌شنبه 2 9 16 23 30     7 14 21 28   5 12 19 26  
چهارشنبه 3 10 17 Off     1 8 15 Off 29   6 13 20 27  
پنجشنبه 4 11 18 25     Off 9 16 Off 30   7 14 21 28  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
دی‌ماه 1392   بهمن‌ماه 1392   اسفندماه 1392
شنبه   7 14 21 28     5 12 19 26     3 10 17 24
یکشنبه 1 8 15 22 Off     6 13 20 27     4 11 18 25
دوشنبه Off 9 16 23 30     7 14 21 28     5 12 19 26
سه‌شنبه 3 Off 17 24     1 8 15 Off 29     6 13 20 27
چهارشنبه 4 11 18 25     2 9 16 23 30     7 14 21 28
پنجشنبه 5 Off 19 26     3 10 17 24     1 8 15 22 Off
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
فروردین‌ماه 1393   اردیبهشت‌ماه 1393   خردادماه 1393
شنبه Off Off 16 23 30     6 13 20 27   3 10 17 24 31
یکشنبه Off Off 17 24 31     7 14 21 28   4 11 18 25  
دوشنبه Off Off 18 25     1 8 15 22 29   5 12 19 26  
سه‌شنبه Off Off 19 26     2 9 16 Off 30   Off 13 20 27  
چهارشنبه Off Off 20 27     3 10 17 24 31   7 Off 21 28  
پنجشنبه Off Off 21 28     4 11 18 25 1   8 Off 22 29  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
تیرماه 1393   مردادماه 1393   شهریورماه 1393
شنبه   7 14 21 Off     4 11 18 25   1 8 15 22 29
یکشنبه 1 8 15 22 29     5 12 19 26   2 9 16 23 30
دوشنبه 2 9 16 23 30     6 13 20 27   3 10 17 24 31
سه‌شنبه 3 10 17 24 31     Off 14 21 28   4 11 18 25  
چهارشنبه 4 11 18 25     1 Off 15 22 29   5 12 19 26  
پنجشنبه 5 12 19 26     2 Off 16 23 30   6 13 20 27  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
مهرماه 1393   آبان‌ماه 1393   آذرماه 1393
شنبه   5 12 19 26     3 10 17 24   1 8 15 Off 29
یکشنبه   6 Off 20 27     4 11 18 25   2 9 16 23 Off
دوشنبه   7 14 Off 28     5 Off 19 26   3 10 17 24  
سه‌شنبه 1 8 15 22 29     6 Off 20 27   4 11 18 25  
چهارشنبه 2 9 16 23 30     7 14 21 28   5 12 19 26  
پنجشنبه 3 10 17 24     1 8 15 22 29   6 13 20 27  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
دی‌ماه 1393   بهمن‌ماه 1393   اسفندماه 1393
شنبه   6 13 20 27     4 11 18 25   2 9 16 23  
یکشنبه   7 14 21 28     5 12 19 26   3 10 17 24  
دوشنبه 1 8 15 22 29     6 13 20 27   4 11 18 25  
سه‌شنبه Off 9 16 23 30     7 14 21 28   5 12 19 26  
چهارشنبه 3 10 17 24     1 8 15 Off 29   6 13 20 27  
پنجشنبه 4 11 18 25     2 9 16 23 30   7 14 21 Off  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
فروردین‌ماه 1394   اردیبهشت‌ماه 1394   خردادماه 1394
شنبه Off Off 15 22 29     5 Off 19 Off   2 9 16 23 30
یکشنبه Off Off 16 23 30     6 13 20 27   3 10 17 24 31
دوشنبه Off Off 17 24 31     7 14 21 28   4 11 18 25  
سه‌شنبه Off Off 18 25     1 8 15 22 29   5 12 19 26  
چهارشنبه Off Off 19 26     2 9 16 23 30   6 Off 20 27  
پنجشنبه Off Off 20 27     3 10 17 24 31   7 Off 21 28  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
تیرماه 1394   مردادماه 1394   شهریورماه 1394
شنبه   6 13 20 Off   3 10 17 24 31     7 14 21 28
یکشنبه   7 14 21 Off   4 11 18 25     1 8 15 22 29
دوشنبه 1 8 15 22 29   5 12 19 26     2 9 16 23 30
سه‌شنبه 2 9 16 23 30   6 13 Off 27     3 10 17 24 31
چهارشنبه 3 10 Off 24 31   7 14 21 28     4 11 18 25  
پنجشنبه 4 11 18 25 1   8 15 22 29     5 12 19 26  
 
آرشیو
قیمت تیرآهن
مهرماه 1394   آبان‌ماه 1394   آذرماه 1394
شنبه   4 11 18 25   Off 9 16 23 30     7 14 Off 28
یکشنبه   5 12 19 26   3 10 17 24     1 8 15 22 29
دوشنبه   6 13 20 27   4 11 18 25     2 9 16 23 30
سه‌شنبه   7 14 21 28   5 12 19 26     3 10 17 24  
چهارشنبه 1 8 15 22 29   6 13 20 27     4 Off 18 25  
پنجشنبه Off 9 16 23 30   7 14 21 28     5 12 Off 26  


 
بازدید از این صفحه : 79739
18 دي 1395 ساعت 03:00 ب.ظ