قیمت تیرآهن دوشنبه 4 مهرماه 1390
 
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
14 ذوب آهن 980 --- اصفهان ---
16 اهواز --- 131000 کارخانه ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
16 ذوب آهن 1040 --- اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
18 ذوب آهن 1320 --- اصفهان ---
18 اهواز --- 251000 کارخانه ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
20 ذوب آهن 1430 --- اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
22 ذوب آهن 1390 --- اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
24 ذوب آهن 1405 --- اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
27 ذوب آهن 1190 --- اصفهان --- 
 

 
بازدید از این صفحه : 809
4 مهر 1390 ساعت 12:59 ب.ظ