آخرین آپدیت: یکشنبه 12 مهرماه ساعت 13:50  


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 14330
3 16 شاخه آجدار A3 14050
4 18 شاخه آجدار A3 13980
5 20 شاخه آجدار A3 14280
6 22 شاخه آجدار A3 13980
7 25 شاخه آجدار A3 13980
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 15050
2 8 کلاف آجدار A3 15050
3 10 کلاف آجدار A2 15050
4 10 کلاف آجدار A3 15050
5 8 شاخه آجدار A2 - A3 15030
6 10 شاخه آجدار A3 15030
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3 13700
9 16 شاخه آجدار A3 13700
10 18 شاخه آجدار A3 13650
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3 13650
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3 13650
15 30 شاخه آجدار A3 13650
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
         
1 8 شاخه آجدار A2 13920
2 10 شاخه آجدار A2 13270
3 12 شاخه آجدار A2 13270
4 14 شاخه آجدار A3 13270
5 16 شاخه آجدار A3 13270
6 18 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
         
1 8 شاخه آجدار A2 13920
2 10 شاخه آجدار A2 13270

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 14300
3 12 شاخه آجدار A3 14000
4 14 شاخه آجدار A3 13500
5 16 شاخه آجدار A3 13500
6 18 شاخه آجدار A3 13500
7 20 شاخه آجدار A3 13500
8 22 شاخه آجدار A3 13500
9 25 شاخه آجدار A3 13500

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13400
2 12 شاخه آجدار A2 13400
3 14 شاخه آجدار A3 13250
4 16 شاخه آجدار A3 13250
5 18 شاخه آجدار A3 13250
6 20 شاخه آجدار A3 13250
7 22 شاخه آجدار A3 13250
8 25 شاخه آجدار A3 13250

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15500
2 14 شاخه آجدار A3 13650
3 16 شاخه آجدار A3 13350
4 18 شاخه آجدار A3 13350
5 20 شاخه آجدار A3 13350
6 22 شاخه آجدار A3 13350
7 25 شاخه آجدار A3 13350
8 28 شاخه آجدار A3 13800
9 32 شاخه آجدار A3 13800

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 13200
4 18 شاخه آجدار A3 13200
5 20 شاخه آجدار A3 13200
6 22 شاخه آجدار A3 13200
7 25 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14350
2 10 شاخه آجدار A2 14150
3 12 شاخه آجدار A3 13600
4 14 شاخه آجدار A3 13600
5 16 شاخه آجدار A3 13600
6 18 شاخه آجدار A3 13600
7 20 شاخه آجدار A3 13600
8 22 شاخه آجدار A3 13600
9 25 شاخه آجدار A3 13600
10 28 شاخه آجدار A3 13600

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14400
2 10 شاخه آجدار A2 14200
3 12 شاخه آجدار A3 13650
4 14 شاخه آجدار A3 13650
5 16 شاخه آجدار A3 13650
6 18 شاخه آجدار A3 13650

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2 14100
3 14 شاخه آجدار A2 13900
4 16 شاخه آجدار A2 13900
5 18 شاخه آجدار A2 13900
6 20 شاخه آجدار A2 13900

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 14350
2 12 شاخه آجدار A3 13950
3 14 شاخه آجدار A3 13550
4 16 شاخه آجدار A3 13550
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 13450

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 13520
3 14 شاخه آجدار A3 13300
4 16 شاخه آجدار A3 13300
5 18 شاخه آجدار A3 13300
6 20 شاخه آجدار A3 13300
7 22 شاخه آجدار A3 13300
8 25 شاخه آجدار A3 13300
9 28 شاخه آجدار A3 13300
10 32 شاخه آجدار A3 13520

نیک صدرای طوس (مشهد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 14300
2 14 شاخه آجدار A3 14150
3 16 شاخه آجدار A3 14150
4 18 شاخه آجدار A3 14150
5 20 شاخه آجدار A3 14150
6 22 شاخه آجدار A3 14150
7 25 شاخه آجدار A3 14150
8 28 شاخه آجدار A3 14150
9 32 شاخه آجدار A3 14300
10 16 شاخه آجدار A4 14950
11 18 شاخه آجدار A4 14950
12 20 شاخه آجدار A4 14950
13 22 شاخه آجدار A4 14950
14 25 شاخه آجدار A4 14950

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 15050
2 10 کلاف آجدار A2 15050

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 13300
2 16 شاخه آجدار A3  
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3 13200

معراج کردکوی
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 13900
2 16 شاخه آجدار A3 13900
3 18 شاخه آجدار A3  

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 15600
2 8 کلاف آجدار A2  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 14600
2 12 شاخه آجدار A3 14300
3 14 شاخه آجدار A3 13550
4 16 شاخه آجدار A3 13550
5 18 شاخه آجدار A3 13550
6 20 شاخه آجدار A3 13550
7 22 شاخه آجدار A3 13550
8 25 شاخه آجدار A3 13550
9 32 شاخه آجدار A3 14300

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 13550
2 18 شاخه آجدار A3 13550
3 20 شاخه آجدار A3 13550
4 22 شاخه آجدار A3 13550

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13470
2 12 شاخه آجدار A2 13470
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3 13220
5 18 شاخه آجدار A3 13220
6 20 شاخه آجدار A3 13220
7 22 شاخه آجدار A3 13220
8 25 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 13600
2 16 شاخه آجدار A3  
3 28 شاخه آجدار A3  
4 32 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 13700
2 16 شاخه آجدار A3 13550
3 18 شاخه آجدار A3 13300
4 20 شاخه آجدار A3 13300
5 22 شاخه آجدار A3 13300
6 25 شاخه آجدار A3 13300
7 28 شاخه آجدار A3 13700
8 32 شاخه آجدار A3 13700


هیربد

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 13170
3 18 شاخه آجدار A3 13170
4 20 شاخه آجدار A3 13170
5 22 شاخه آجدار A3 13170
6 25 شاخه آجدار A3 13170
 

نورد ایوان غرب

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 20 شاخه آجدار A3  

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛ در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.
شماره تماس:    36268888-031
 

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام  
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 14850
 
  قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن :
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت بنگاه (ریال)
1 8 (ظفر بناب) شاخه آجدار A2  
2 10 (کیان کاشان) شاخه آجدار A2 14200
3 12 (کیان کاشان) شاخه آجدار A2  
4 12 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15550
5 14 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14850
6 16 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14500
7 18 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14500
8 20 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14700
9 22 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14500
10 25 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14500
11 28 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3  
12 32 (صبافولادزاگرس) شاخه آجدار A3  

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 1369029
12 مهر 1394 ساعت 01:50 ب.ظ