آخرین آپدیت: چهارشنبه 21 بهمن‌ماه ساعت 16:00  


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
 

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 11800
2 14 شاخه آجدار A3 11800
3 16 شاخه آجدار A3 11700
4 18 شاخه آجدار A3 11700
5 20 شاخه آجدار A3 11700
6 22 شاخه آجدار A3 11700
7 25 شاخه آجدار A3 11700
8 28 شاخه آجدار A3 11700
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3 11700
 

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 13550
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2 - A3 13400
4 12 کلاف آجدار A3 14000
5 8 شاخه آجدار A2 13450
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3 12000
8 14 شاخه آجدار A3 11850
9 16 شاخه آجدار A3 11850
10 18 شاخه آجدار A3 11850
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 11800
2 10 شاخه آجدار A2 11120
3 12 شاخه آجدار A2 11120
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 11800
2 10 شاخه آجدار A2 11120
3 12 شاخه آجدار A2 11120

 

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 12300
2 10 شاخه آجدار A2 12200
3 12 شاخه آجدار A3 12000
4 14 شاخه آجدار A3 11600
5 16 شاخه آجدار A3 11600
6 18 شاخه آجدار A3 11600
7 20 شاخه آجدار A3 11600
8 22 شاخه آجدار A3 11600
9 25 شاخه آجدار A3 11600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 11000
2 12 شاخه آجدار A2 11000
3 14 شاخه آجدار A3 11000
4 16 شاخه آجدار A3 11000
5 18 شاخه آجدار A3 11000
6 20 شاخه آجدار A3 11000
7 22 شاخه آجدار A3 11000
8 25 شاخه آجدار A3 11000

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 11800
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 11100
4 18 شاخه آجدار A3 11100
5 20 شاخه آجدار A3 11100
6 22 شاخه آجدار A3 11100
7 25 شاخه آجدار A3 11100
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 11200
3 18 شاخه آجدار A3 11200
4 20 شاخه آجدار A3 11200
5 22 شاخه آجدار A3 11200
6 25 شاخه آجدار A3  
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 12600
2 10 شاخه آجدار A2 12400
3 12 شاخه آجدار A3 11800
4 14 شاخه آجدار A3 11800
5 16 شاخه آجدار A3 11800
6 18 شاخه آجدار A3 11800
7 20 شاخه آجدار A3 11800
8 22 شاخه آجدار A3 11800
9 25 شاخه آجدار A3 11800
10 28 شاخه آجدار A3 11800

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 12300
2 10 شاخه آجدار A2 12150
3 12 شاخه آجدار A3 11600
4 14 شاخه آجدار A3 11600
5 16 شاخه آجدار A3 11600
6 18 شاخه آجدار A3 11600
7 20 شاخه آجدار A3 11600
8 22 شاخه آجدار A3 11600

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 11900
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2 11400
4 14 شاخه آجدار A2 11400
5 16 شاخه آجدار A2 11400
6 18 شاخه آجدار A2 11400
7 20 شاخه آجدار A2 11400

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 12550
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 11650
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 11650
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 12140
2 12 شاخه آجدار A3 11920
3 14 شاخه آجدار A3 11700
4 16 شاخه آجدار A3 11700
5 18 شاخه آجدار A3 11700
6 20 شاخه آجدار A3 11700
7 22 شاخه آجدار A3 11700
8 25 شاخه آجدار A3 11700
9 28 شاخه آجدار A3 11700
10 32 شاخه آجدار A3 11920

نیک صدرای طوس (مشهد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 11920
2 14 شاخه آجدار A3 11700
3 16 شاخه آجدار A3 11700
4 18 شاخه آجدار A3 11700
5 20 شاخه آجدار A3 11700
6 22 شاخه آجدار A3 11700
7 25 شاخه آجدار A3 11700
8 28 شاخه آجدار A3 11700
9 32 شاخه آجدار A3 11920

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 13200
2 10 کلاف آجدار A2 13200

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2 12900
3 10 کلاف آجدار A2 12800
4 12 کلاف آجدار A2 13300
5 14 کلاف آجدار A2 13500
6 16 کلاف آجدار A2 13500
7 10 شاخه آجدار A2 11500
8 12 شاخه آجدار A2 11500
9 14 شاخه آجدار A2 11500
10 16 شاخه آجدار A2 11500

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 11700
2 14 شاخه آجدار A3 11200
3 16 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3  
5 25 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 13100
2 10 کلاف آجدار A2 13100
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3 11700
5 16 شاخه آجدار A3 11600
6 18 شاخه آجدار A3 11600
7 20 شاخه آجدار A3 11600
8 22 شاخه آجدار A3 11600
9 25 شاخه آجدار A3 11600
10 28 شاخه آجدار A3 11600
11 30 شاخه آجدار A3 11600
12 32 شاخه آجدار A3 11600
13 40 شاخه آجدار A3 13100

کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 11100
2 16 شاخه آجدار A3 11100
3 18 شاخه آجدار A3 11100
4 20 شاخه آجدار A3 11100
5 22 شاخه آجدار A3 11100

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 13100
2 8 کلاف آجدار A2 13300
3 10 کلاف آجدار A2 13300

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 12650
2 12 شاخه آجدار A3 12250
3 14 شاخه آجدار A3 11650
4 16 شاخه آجدار A3 11650
5 18 شاخه آجدار A3 11650
6 20 شاخه آجدار A3 11650
7 22 شاخه آجدار A3 11650
8 25 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 12050
2 10 شاخه آجدار A2 11350
3 12 شاخه آجدار A2 11350
4 14 شاخه آجدار A2 11200
5 16 شاخه آجدار A2 11200

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 13300
2 8 کلاف آجدار A2 13300
3 10 کلاف آجدار A2 13300
4 12 کلاف آجدار A2 13300
5 8 شاخه آجدار A3 13300
6 10 شاخه آجدار A3 12800
7 12 شاخه آجدار A3 12300
8 14 شاخه آجدار A3 12300
9 16 شاخه آجدار A3 12300
10 18 شاخه آجدار A3 12300
11 20 شاخه آجدار A3 12300

معراج کردکوی
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 10900
2 16 شاخه آجدار A3 10900
3 18 شاخه آجدار A3 10900
4 20 شاخه آجدار A3 10900

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 11250
2 12 شاخه آجدار A2 11250
3 14 شاخه آجدار A3 11150
4 16 شاخه آجدار A3 11150
5 18 شاخه آجدار A3 11150
6 20 شاخه آجدار A3 11150
7 22 شاخه آجدار A3 11150
8 25 شاخه آجدار A3 11150
9 28 شاخه آجدار A3 11150

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 12850
2 12 شاخه آجدار A3 11850
3 14 شاخه آجدار A3 11400
4 16 شاخه آجدار A3 11400
5 18 شاخه آجدار A3 11300
6 20 شاخه آجدار A3 11300
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3 11300

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 11550
4 16 شاخه آجدار A3 11550
5 18 شاخه آجدار A3 11450
6 20 شاخه آجدار A3 11450
7 22 شاخه آجدار A3 11450
8 25 شاخه آجدار A3 11450
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 11500
2 14 شاخه آجدار A3 11020
3 18 شاخه آجدار A3 10850
4 20 شاخه آجدار A3 10850
5 22 شاخه آجدار A3 10850
6 25 شاخه آجدار A3 10850
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 11250
2 12 شاخه آجدار A2 11250


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 13000
2 5.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی  
3 6.5 کلاف ساده (پلاک قرمز) چین | بندر امام 12750
4 6.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی  

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛ در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 1562245
21 بهمن 1394 ساعت 04:00 ب.ظ