آخرین آپدیت: شنبه 5 اردیبهشت‌ماه ساعت 10:46  


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15320
3 16 شاخه آجدار A3 15400
4 18 شاخه آجدار A3 15350
5 20 شاخه آجدار A3 15100
6 22 شاخه آجدار A3 15100
7 25 شاخه آجدار A3 15100
8 28 شاخه آجدار A3 15050
9 32 شاخه آجدار A3  
         

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15720
2 10 شاخه آجدار A2 15120
5 12 شاخه آجدار A2 15120
6 14 شاخه آجدار A2 15120
7 10 شاخه ساده A2 15720
         

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15720
2 10 شاخه آجدار A2 15120

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16100
2 10 شاخه آجدار A2 16000
3 12 شاخه آجدار A3 15500
4 14 شاخه آجدار A3 15500
5 16 شاخه آجدار A3 15500
6 18 شاخه آجدار A3 15500
7 20 شاخه آجدار A3 15500
8 22 شاخه آجدار A3 15500
9 25 شاخه آجدار A3 15500
10 28 شاخه آجدار A3 15500
11 32 شاخه آجدار A3 15500
         

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 16100
3 12 شاخه آجدار A3 15600
4 14 شاخه آجدار A3 15100
5 16 شاخه آجدار A3 15100
6 18 شاخه آجدار A3 15100
7 20 شاخه آجدار A3 15100
8 22 شاخه آجدار A3 15100
9 25 شاخه آجدار A3 15100
         

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15050
2 12 شاخه آجدار A2 15150
3 14 شاخه آجدار A3 14900
4 16 شاخه آجدار A3 14900
5 18 شاخه آجدار A3 14800
6 20 شاخه آجدار A3 14800

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 14900
4 18 شاخه آجدار A3 14900
5 20 شاخه آجدار A3 14900
6 22 شاخه آجدار A3 14900
7 25 شاخه آجدار A3 14900
         

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 14850
2 18 شاخه آجدار A3 14850
3 20 شاخه آجدار A3 14850
4 22 شاخه آجدار A3 14850
5 25 شاخه آجدار A3 14850
         

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16000
2 10 شاخه آجدار A2 15800
3 12 شاخه آجدار A3 15500
4 14 شاخه آجدار A3 15500
5 16 شاخه آجدار A3 15500
6 18 شاخه آجدار A3 15500
7 20 شاخه آجدار A3 15500
8 22 شاخه آجدار A3 15500
9 25 شاخه آجدار A3 15500
10 28 شاخه آجدار A3 15800

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A2 15600
2 14 شاخه آجدار A2 15600
3 16 شاخه آجدار A2 15600
4 18 شاخه آجدار A2 15600
5 20 شاخه آجدار A2 15600
         

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15470
2 14 شاخه آجدار A3 15230
3 16 شاخه آجدار A3 15230
4 18 شاخه آجدار A3 15230
5 20 شاخه آجدار A3 15230
6 22 شاخه آجدار A3 15230
7 25 شاخه آجدار A3 15230
8 28 شاخه آجدار A3 15230
9 32 شاخه آجدار A3 15470
         

نیک صدرای طوس (مشهد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15650
2 14 شاخه آجدار A3 15450
3 16 شاخه آجدار A3 15450
4 18 شاخه آجدار A3 15450
5 20 شاخه آجدار A3 15450
6 22 شاخه آجدار A3 15450
7 25 شاخه آجدار A3 15450
8 28 شاخه آجدار A3 15450
9 32 شاخه آجدار A3 15650
         

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 16400
2 10 کلاف آجدار A2 16400

فولاد نورد شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A2  
5 14 کلاف آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A2  
8 14 شاخه آجدار A2  
9 16 شاخه آجدار A2  
         

فولاد گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16250
2 10 شاخه آجدار A2 15700
3 12 شاخه آجدار A2 15450
4 14 شاخه آجدار A2 14850
5 16 شاخه آجدار A2 14850
6 18 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 16150
2 8 کلاف آجدار A2 16300

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16050
2 12 شاخه آجدار A3 15750
3 14 شاخه آجدار A3 15300
4 16 شاخه آجدار A3 15300
5 18 شاخه آجدار A3 15300
6 20 شاخه آجدار A3 15300
7 22 شاخه آجدار A3 15300
8 25 شاخه آجدار A3 15300

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 14950
2 18 شاخه آجدار A3 14950

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15960
2 10 شاخه آجدار A2 15860
3 12 شاخه آجدار A3 15360
4 14 شاخه آجدار A3 15360
5 16 شاخه آجدار A3 15360
6 18 شاخه آجدار A3 15360
7 20 شاخه آجدار A3 15360
8 22 شاخه آجدار A3 15360
9 25 شاخه آجدار A3 15360
10 28 شاخه آجدار A3 15360
11 32 شاخه آجدار A3 15360
         

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

شاهین بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 32 شاخه آجدار A3  
         

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15500
2 14 شاخه آجدار A3 15000
3 16 شاخه آجدار A3 14850
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3 14850
         

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15100
2 16 شاخه آجدار A3 15000
3 18 شاخه آجدار A3 14700
4 20 شاخه آجدار A3  
5 22 شاخه آجدار A3 14700
6 25 شاخه آجدار A3 14700
7 28 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3  

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 کلاف آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3 16450
3 12 شاخه آجدار A3 15900
4 14 شاخه آجدار A3 15000
5 16 شاخه آجدار A3 15000
6 18 شاخه آجدار A3 15000
7 20 شاخه آجدار A3 15000
8 22 شاخه آجدار A3 15000
9 25 شاخه آجدار A3 15000
10 32 شاخه آجدار A3 15000
 
کویر کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 12 - 10 کلاف ساده A2 17800
3 8 کلاف آجدار A2 - A3 16900
4 10 کلاف آجدار A2 - A3 16800
5 8 شاخه آجدار A3 17350
6 10 شاخه آجدار A3 16900
7 12 شاخه آجدار A3 15700
8 14 شاخه آجدار A3 15500
9 16 شاخه آجدار A3 15500
10 18 شاخه آجدار A3 15500
11 20 شاخه آجدار A3 15500
12 22 شاخه آجدار A3 15500
13 25 شاخه آجدار A3 15500
14 28 شاخه آجدار A3 15500
15 30 شاخه آجدار A3 15500
16 32 شاخه آجدار A3 15500
17 36 شاخه آجدار A3 16400
18 40 شاخه آجدار A3 16400


فولاد یزد

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3  
2 18 شاخه آجدار A3 15000
3 20 شاخه آجدار A3 15000
4 22 شاخه آجدار A3 14800
5 25 شاخه آجدار A3 14900
6 28 شاخه آجدار A3 14900
 

دُرپاد تبریز

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16200
2 10 شاخه آجدار A2 16000
3 12 شاخه آجدار A3 15700
4 14 شاخه آجدار A3 15700
5 16 شاخه آجدار A3 15650
6 18 شاخه آجدار A3 15650

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛ در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.
شماره تماس:    36268888-031
 

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام  
2 5.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی  
3 6.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی  
4 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16150
 
  قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن :
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت بنگاه (ریال)
1 8 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3  
2 10 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 17200
3 10 (کویر کاشان) کلاف آجدار A2 17150
4 12 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 15900
5 14 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 15700
6 16 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 15700
7 18 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 15700
8 20 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 15700
9 22 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 15700
10 25 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 15700
11 28 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 15700
12 32 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 15700

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 1147296
5 ارديبهشت 1394 ساعت 10:46 ق.ظ