شنبه 1 آذر 1393

اصفهان آهن » لیست قیمت آهن آلات » قیمت میلگرد

قیمت میلگرد - شنبه 1 آذرماه 1393
                                                                                                                               

                                                                                                                                          
قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن

 
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت بنگاه
(ریال)
1 10
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3  
2 12
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 19150
3 14
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18850
4 16
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18700
5 18
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18700
6 20
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18700
7 22
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18700
8 25
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18700
9 28
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18700
10 خاموت از میلگرد 8 سایزهای‌مختلف 21500
11 خاموت از میلگرد 10 سایزهای‌مختلف 19500
12 سیم 1.5 کلاف کوچک 25 کیلویی 21500
13 سیم 1.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی 21500
14 سیم 2.5 کلاف کوچک 25 کیلویی 21500
15 سیم 2.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی 21500
16 زیگزاگ شاخه   19000
17 حرارتی کلاف   19000


  توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده

 
         

ذوب آهن اصفهان


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 18200
2 14 شاخه آجدار A3 18100
3 16 شاخه آجدار A3 17950
4 18 شاخه آجدار A3 17950
5 20 شاخه آجدار A3 17950
6 22 شاخه آجدار A3 17950
7 25 شاخه آجدار A3 17950
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  
         

 
       

کویر کاشان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 5.5 کلاف ساده A2 18700
2 6.5 کلاف ساده A2 18700
3 8 کلاف ساده A2 20700
4 10 کلاف ساده A2 20700
5 12 کلاف ساده A2 20700
6 14 کلاف ساده A2 21500
7 10 کلاف آجدار A2 19250
8 10 کلاف آجدار A3 19350
9 12 کلاف آجدار A3 19600
10 10 شاخه آجدار A3 19550
11 12 شاخه آجدار A3 18550
12 16 شاخه آجدار A3 18150
13 18 شاخه آجدار A3 18150
14 20 شاخه آجدار A3 18150
15 22 شاخه آجدار A3 18150
16 25 شاخه آجدار A3 18150
17 28 شاخه آجدار A3 18150
18 32 شاخه آجدار A3 18150

 
       

فولاد قزوین

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18170
2 10 شاخه آجدار A2 17620
5 12 شاخه آجدار A2 17620
6 14 شاخه آجدار A2 17620
7 10 شاخه ساده A2 17620
         

 
       

پارس‌آرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18170
2 10 شاخه آجدار A2 17620

 
       

تاکستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2 17620

 
       

نوشهر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17870
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A2 17170
         

 
       

آذر فولاد امین

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18750
2 10 شاخه آجدار A2 18350
3 12 شاخه آجدار A3 18150
4 14 شاخه آجدار A3 18000
5 16 شاخه آجدار A3 18000
6 18 شاخه آجدار A3 18000
7 20 شاخه آجدار A3 18000
8 22 شاخه آجدار A3 18000
9 25 شاخه آجدار A3 18000
10 28 شاخه آجدار A3 18000
11 32 شاخه آجدار A3 18000
         

 
       

ارگ تبریز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A3 18150
2 16 شاخه آجدار A3 17950
3 18 شاخه آجدار A3 17950
4 20 شاخه آجدار A3 17950
5 22 شاخه آجدار A3 17950
6 25 شاخه آجدار A3 17950

 
       

ظفر بناب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18800
2 10 شاخه آجدار A2 18150
3 12 شاخه آجدار A3 17950
4 14 شاخه آجدار A3 17950
5 16 شاخه آجدار A3 17850
6 18 شاخه آجدار A3 17850
7 20 شاخه آجدار A3 17850
8 22 شاخه آجدار A3 17850
9 25 شاخه آجدار A3 17850
         

 
       

سیرجان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 12 شاخه آجدار A2 18600
2 14 شاخه آجدار A2 18600
3 16 شاخه آجدار A2 18600
4 18 شاخه آجدار A2 18600
5 12 شاخه آجدار A3  
6 14 شاخه آجدار A3  

 
       

امیرکبیر خزر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A3 18300
2 12 شاخه آجدار A3 18100
3 14 شاخه آجدار A3 17700
4 16 شاخه آجدار A3 17700
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3 17700
         

 
       

نیشابور (فولادخراسان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 17700
2 16 شاخه آجدار A3 17700
3 18 شاخه آجدار A3 17700
4 20 شاخه آجدار A3 17700
5 22 شاخه آجدار A3 17700
6 25 شاخه آجدار A3 17700
7 28 شاخه آجدار A3 17700
8 32 شاخه آجدار A3  

 
       

نیک‌صدرای‌طوس

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 18150
2 14 شاخه آجدار A3 18000
3 16 شاخه آجدار A3 18000
4 18 شاخه آجدار A3 18000
5 20 شاخه آجدار A3 18000
6 22 شاخه آجدار A3 18000
7 25 شاخه آجدار A3 18000
8 28 شاخه آجدار A3 18000

 
       

الیگودرز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 کلاف آجدار A2 18050
2 12 شاخه آجدار A2 18050

 
       

شیراز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف ساده A2 19400
2 10 کلاف ساده A2 19200
3 8 کلاف آجدار A2  
4 10 کلاف آجدار A2 18800
5 12 کلاف آجدار A2 18650
6 14 کلاف آجدار A2 19250
7 12 شاخه آجدار A2 18300
8 14 شاخه آجدار A2 18300

 
       

حسن‌رود (فولادگیلان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19850
2 10 شاخه آجدار A2 18700
3 12 شاخه آجدار A2 18300
4 14 شاخه آجدار A2 18100
5 16 شاخه آجدار A2 18100
6 18 شاخه آجدار A2  

 
       

گلستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف ساده A2  
3 8 شاخه آجدار A3 20500
4 10 شاخه آجدار A3 20000
5 12 شاخه آجدار A3 19800
6 14 شاخه آجدار A3 19600
7 16 شاخه آجدار A3 19600
8 18 شاخه آجدار A3 19600
9 20 شاخه آجدار A3 19600
10 22 شاخه آجدار A3  
11 25 شاخه آجدار A3  
12 28 شاخه آجدار A3 19600

 
       

البرز


 
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 16 شاخه آجدار A2 17900
3 20 شاخه آجدار A2 17900
         

 
       

خرم‌دشت‌تاکستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 17970
2 16 شاخه آجدار A3  
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3  
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

 
       

کاوه‌تیکمه‌داش

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 شاخه آجدار A2 18800
2 10 شاخه آجدار A2 18430
3 12 شاخه آجدار A3 18230
4 14 شاخه آجدار A3 18230
5 16 شاخه آجدار A3 18080
6 18 شاخه آجدار A3 18080
7 20 شاخه آجدار A3 18080
8 22 شاخه آجدار A3 18080
9 25 شاخه آجدار A3 18080
10 28 شاخه آجدار A3 18080
11 32 شاخه آجدار A3 18080
         

 
       

شاهرود

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A3 18500
2 12 شاخه آجدار A3 18100
3 14 شاخه آجدار A3 17900
4 16 شاخه آجدار A3 17900
5 18 شاخه آجدار A3 17900
6 20 شاخه آجدار A3 17900
7 22 شاخه آجدار A3 17900
8 25 شاخه آجدار A3 17900

 
       

کرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 18120
2 16 شاخه آجدار A3 18120

 
       

بردسیر کرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 19000
2 12 شاخه آجدار A2 18500
3 14 شاخه آجدار A2 18500
4 16 شاخه آجدار A2 18500
5 18 شاخه آجدار A2 18500
6 20 شاخه آجدار A2 18500

 
       

آریا ذوب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3 18450
4 14 شاخه آجدار A3 17950
5 16 شاخه آجدار A3 17950
6 18 شاخه آجدار A3 17950
7 20 شاخه آجدار A3 17950
8 22 شاخه آجدار A3 17950
9 25 شاخه آجدار A3 17950

 
       

شاهین بناب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18900
2 10 شاخه آجدار A2 18400
3 12 شاخه آجدار A3 18150
4 14 شاخه آجدار A3 18150
5 16 شاخه آجدار A3 18100
6 18 شاخه آجدار A3 18100
7 20 شاخه آجدار A3 18100
8 22 شاخه آجدار A3 18100
9 25 شاخه آجدار A3 18100
10 28 شاخه آجدار A3 18150
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 18150

 
       

سیادن ابهر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A2 17500
2 12 شاخه آجدار A2 17550
3 14 شاخه آجدار A2 17450
4 16 شاخه آجدار A2 17450
5 18 شاخه آجدار A2 17450
6 20 شاخه آجدار A2 17450

 
       

پرشین‌فولاد

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17750
2 14 شاخه آجدار A3 17550
3 16 شاخه آجدار A3 17550
4 18 شاخه آجدار A3 17550
5 20 شاخه آجدار A3 17550
6 22 شاخه آجدار A3 17550
7 25 شاخه آجدار A3 17550
         

 
       

صدر فولاد لرستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 12 شاخه آجدار A3 18100
2 14 شاخه آجدار A3 17650
3 16 شاخه آجدار A3 17650
4 18 شاخه آجدار A3 17650
5 20 شاخه آجدار A3 17650
6 25 شاخه آجدار A3  

 
       

صبا فولاد زاگرس

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 17950
3 16 شاخه آجدار A3 17800
4 18 شاخه آجدار A3 17750
5 20 شاخه آجدار A3 17750
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3 17750
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  
         

 
       

کوثر اهواز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A2 18000
2 16 شاخه آجدار A3 18000
3 18 شاخه آجدار A3 18000
4 20 شاخه آجدار A3 18000
5 22 شاخه آجدار A3 18000
6 25 شاخه آجدار A3 18000
7 28 شاخه آجدار A3 18000
8 32 شاخه آجدار A3 18000

 
       

فولاد یزد

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف ساده A2 19800
2 8 کلاف آجدار A2 18000
3 14 شاخه آجدار A3 18200
4 16 شاخه آجدار A3 18050
5 25 شاخه آجدار A3 17950
6 28 شاخه آجدار A3  

 
       

آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3 17900
4 14 شاخه آجدار A3 17550
5 16 شاخه آجدار A3 17550
6 18 شاخه آجدار A3 17550
7 20 شاخه آجدار A3 17550
8 22 شاخه آجدار A3 17550
9 25 شاخه آجدار A3 17550
         

 
       

نطنز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 6.5 کلاف ساده A2 17600
2 8 کلاف آجدار A2 18000
3 20 شاخه آجدار A3 17600
         

 
       

میانه (فولادآذربایجان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A3 18550
2 12 شاخه آجدار A3 18500
3 14 شاخه آجدار A3 18300
4 16 شاخه آجدار A3 18300
5 18 شاخه آجدار A3 18300
6 20 شاخه آجدار A3 18300
7 22 شاخه آجدار A3 18300
8 25 شاخه آجدار A3 18300
9 28 شاخه آجدار A3 18300
10 32 شاخه آجدار A3 18300

 
       

فلز گستر ارشیا


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 17800
2 18 شاخه آجدار A3 17800


 
     

قیمت میلگرد در بنادر ایران


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر
(ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17200
2 5.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی 18500
3 6.5  (800کیلویی) کلاف ساده روس | بندر انزلی  
4 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16900  توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.

  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.

  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛
در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.

شماره تماس:        36268888-031
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 930815 1 آذر 1393 ساعت 08:30 ق.ظ
  آرشیو قیمت میلگرد
................................................................................................................
  آرشیو قیمت تیرآهن
................................................................................................................
  آرشیو قیمت ورق فولادی
................................................................................................................
  آرشیو قیمت شمش فولادی
................................................................................................................
 

 
کلیه حقوق وب‌سایت برای " اصفهان آهن " محفوظ می‌باشد
"هرگونه کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت پیگرد قانونی دارد"