آخرین آپدیت: پنجشنبه 14 اسفندماه ساعت 12:37  


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 15550
4 18 شاخه آجدار A3 15550
5 20 شاخه آجدار A3 15550
6 22 شاخه آجدار A3 15550
7 25 شاخه آجدار A3 15550
8 28 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15970
2 10 شاخه آجدار A2 15420
5 12 شاخه آجدار A2 15420
6 14 شاخه آجدار A2 15420

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15970
2 10 شاخه آجدار A2 15420

تاکستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  

نوشهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16900
2 10 شاخه آجدار A2 16700
3 12 شاخه آجدار A3 16250
4 14 شاخه آجدار A3 16250
5 16 شاخه آجدار A3 16250
6 18 شاخه آجدار A3 16250
7 20 شاخه آجدار A3 16250
8 22 شاخه آجدار A3 16250
9 25 شاخه آجدار A3 16250
10 28 شاخه آجدار A3 16250
11 32 شاخه آجدار A3 16250
         

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 16500
3 12 شاخه آجدار A3 16000
4 14 شاخه آجدار A3 15500
5 16 شاخه آجدار A3 15500
6 18 شاخه آجدار A3 15500
7 20 شاخه آجدار A3 15500
8 22 شاخه آجدار A3 15500
9 25 شاخه آجدار A3 15500
         

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15300
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A2 15000
4 16 شاخه آجدار A2 15000
5 18 شاخه آجدار A2 15000
6 20 شاخه آجدار A2 15000

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 15300
4 18 شاخه آجدار A3 15300
5 20 شاخه آجدار A3 15300
6 22 شاخه آجدار A3 15300
7 25 شاخه آجدار A3 15300
         

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 15200
3 18 شاخه آجدار A3 15200
4 20 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16600
2 10 شاخه آجدار A2 16400
3 12 شاخه آجدار A3 16100
4 14 شاخه آجدار A3 16100
5 16 شاخه آجدار A3 16100
6 18 شاخه آجدار A3 16100
7 20 شاخه آجدار A3 16100
8 22 شاخه آجدار A3 16100
9 25 شاخه آجدار A3 16100
10 28 شاخه آجدار A3 16400

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2  
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  
6 18 شاخه آجدار A2  
7 20 شاخه آجدار A2  
8 14 شاخه آجدار A3  

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16400
2 12 شاخه آجدار A3 16000
3 14 شاخه آجدار A3 15300
4 16 شاخه آجدار A3 15300
5 20 شاخه آجدار A3 15300
6 22 شاخه آجدار A3 15300

نیشابور (فولاد خراسان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15300
2 16 شاخه آجدار A3 15300
3 18 شاخه آجدار A3 15300
4 20 شاخه آجدار A3 15300
5 22 شاخه آجدار A3 15300
6 25 شاخه آجدار A3 15300
7 28 شاخه آجدار A3 15300
8 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15300
2 14 شاخه آجدار A3 15250
3 16 شاخه آجدار A3 15250
4 18 شاخه آجدار A3 15250
5 20 شاخه آجدار A3 15250
6 22 شاخه آجدار A3 15250
7 25 شاخه آجدار A3 15250
8 28 شاخه آجدار A3 15250

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 16550
2 10 کلاف آجدار A2 16550

فولاد نورد شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A2  
5 14 کلاف آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A2  
8 14 شاخه آجدار A2  

حسن‌رود (فولاد گیلان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2  
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  
6 18 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3 16300
4 14 شاخه آجدار A3 16300
5 16 شاخه آجدار A3 16300
6 18 شاخه آجدار A3 16300
7 20 شاخه آجدار A3 16300
8 22 شاخه آجدار A3 16300
9 25 شاخه آجدار A3 16300
10 28 شاخه آجدار A3 16300

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 32 شاخه آجدار A3  
         

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 16350
2 12 شاخه آجدار A3 15950
3 14 شاخه آجدار A3 15600
4 16 شاخه آجدار A3 15600
5 18 شاخه آجدار A3 15600
6 20 شاخه آجدار A3 15600
7 22 شاخه آجدار A3 15600
8 25 شاخه آجدار A3  

البرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 16 شاخه آجدار A2 15050
3 18 شاخه آجدار A2 15050
  20 شاخه آجدار A2 15050

بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16600
2 12 شاخه آجدار A2 16100
3 14 شاخه آجدار A2 16100
4 16 شاخه آجدار A2  
5 18 شاخه آجدار A2 16100
6 20 شاخه آجدار A2 16100
7 12 شاخه آجدار A3 16250
8 14 شاخه آجدار A3 16250

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  

شاهین بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17000
2 10 شاخه آجدار A2 17000
3 12 شاخه آجدار A3 16600
4 14 شاخه آجدار A3 16600
5 16 شاخه آجدار A3 16600
6 18 شاخه آجدار A3 16600
7 20 شاخه آجدار A3 16600
8 22 شاخه آجدار A3 16600
9 25 شاخه آجدار A3 16600
10 28 شاخه آجدار A3 16600
11 32 شاخه آجدار A3  
         

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 16200
2 14 شاخه آجدار A3 15500
3 16 شاخه آجدار A3 15450
4 18 شاخه آجدار A3 15450
5 20 شاخه آجدار A3 15450
         

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 کلاف آجدار A2 16650
2 12 کلاف آجدار A3 16750
3 14 شاخه آجدار A3 15600
4 16 شاخه آجدار A3 15600
5 18 شاخه آجدار A3 15600
6 20 شاخه آجدار A3 15600
7 22 شاخه آجدار A3 15600
8 25 شاخه آجدار A3 15600
9 28 شاخه آجدار A3 15600
10 32 شاخه آجدار A3 15600


فولاد آذربایجان (میانه)

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

دُرپاد تبریز

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16650
2 10 شاخه آجدار A2 16350
3 12 شاخه آجدار A3 16150
4 14 شاخه آجدار A3 16150
5 16 شاخه آجدار A3 16100
6 18 شاخه آجدار A3 16100

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛ در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.
شماره تماس:    36268888-031
 

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام  
2 5.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی  
3 6.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی  
4 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16500
 
  قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن :
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت بنگاه (ریال)
1 8 (کویر کاشان) کلاف آجدار A3  
2 10 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3  
3 12 (ذوب آهن اصفهان) شاخه آجدار A3  
4 14 (ذوب آهن اصفهان) شاخه آجدار A3  
5 16 (ذوب آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 16000
6 18 (ذوب آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 16000
7 20 (ذوب آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 16000
8 22 (ذوب آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 16000
9 25 (ذوب آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 16000
10 28 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3  
11 خاموت از میلگرد 8 سایزهای مختلف  
12 خاموت از میلگرد 10 سایزهای مختلف 16900

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 1072528
14 اسفند 1393 ساعت 12:37 ب.ظ