آخرین آپدیت: دوشنبه 15 تیرماه ساعت 15:40  


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 14700
3 16 شاخه آجدار A3 14900
4 18 شاخه آجدار A3 14550
5 20 شاخه آجدار A3 14600
6 22 شاخه آجدار A3 14600
7 25 شاخه آجدار A3 14550
8 32 شاخه آجدار A3  

کویر کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 5.5 کلاف ساده A1  
2 10 کلاف ساده A1  
3 12 کلاف ساده A1 16600
4 8 کلاف آجدار A2  
5 12 کلاف آجدار A3  
6 8 شاخه آجدار A3 16900
7 10 شاخه آجدار A3  
8 12 شاخه آجدار A3 15350
9 14 شاخه آجدار A3 15150
10 18 شاخه آجدار A3 15000
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3 15000
13 25 شاخه آجدار A3 15000
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3 15050
17 36 شاخه آجدار A3 16000
18 40 شاخه آجدار A3 16000

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14970
2 10 شاخه آجدار A2 14370
5 12 شاخه آجدار A2 14370
6 14 شاخه آجدار A3 14170
7 16 شاخه آجدار A3 14170
8 18 شاخه آجدار A3 14170
9 10 شاخه ساده (6 متری) A2 14470

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15070
2 10 شاخه آجدار A2 14470

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15450
2 10 شاخه آجدار A2 15350
3 12 شاخه آجدار A3 14850
4 14 شاخه آجدار A3 14850
5 16 شاخه آجدار A3 14850
6 18 شاخه آجدار A3 14850
7 20 شاخه آجدار A3 14850
8 22 شاخه آجدار A3 14850
9 25 شاخه آجدار A3 14850
10 28 شاخه آجدار A3 14850
11 32 شاخه آجدار A3 14850
         

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15650
2 10 شاخه آجدار A2 15650
3 12 شاخه آجدار A3 15150
4 14 شاخه آجدار A3 14650
5 16 شاخه آجدار A3 14650
6 18 شاخه آجدار A3 14650
7 20 شاخه آجدار A3 14650
8 22 شاخه آجدار A3 14650
9 25 شاخه آجدار A3 14650
         

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 - 10 شاخه آجدار A2 14350
2 14 شاخه آجدار A3 14300
3 16 شاخه آجدار A3 14250
4 18 شاخه آجدار A3 14250
5 20 شاخه آجدار A3 14250
6 22 شاخه آجدار A3 14250

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15100
2 14 شاخه آجدار A3 14850
3 16 شاخه آجدار A3 14350
4 18 شاخه ساده A2 14350
5 20 شاخه آجدار A3 14350
6 22 شاخه آجدار A3 14350
7 25 شاخه آجدار A3 14350
8 28 شاخه آجدار A3 14750

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 15000
2 14 شاخه آجدار A3 14500
3 16 شاخه آجدار A3 14400
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3 14400
6 22 شاخه آجدار A3 14400

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15500
2 10 شاخه آجدار A2 15300
3 12 شاخه آجدار A3 14800
4 14 شاخه آجدار A3 14800
5 16 شاخه آجدار A3 14800
6 18 شاخه آجدار A3 14800
7 20 شاخه آجدار A3 14800
8 22 شاخه آجدار A3 14800
9 25 شاخه آجدار A3 14800
10 28 شاخه آجدار A3 15100

نورد ایوان غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 14650
3 20 شاخه آجدار A3  

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A2 14700
2 14 شاخه آجدار A2 14700
3 16 شاخه آجدار A2 14700
4 18 شاخه آجدار A2 14700
5 20 شاخه آجدار A2 14700
         

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 15020
3 14 شاخه آجدار A3 14880
4 16 شاخه آجدار A3 14880
5 18 شاخه آجدار A3 14880
6 20 شاخه آجدار A3 14880
7 22 شاخه آجدار A3 14880
8 25 شاخه آجدار A3 14880
9 28 شاخه آجدار A3 14880
10 32 شاخه آجدار A3 15020

نیک صدرای طوس (مشهد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15000
2 14 شاخه آجدار A3 14800
3 16 شاخه آجدار A3 14800
4 18 شاخه آجدار A3 14800
5 20 شاخه آجدار A3 14800
6 22 شاخه آجدار A3 14800
7 25 شاخه آجدار A3 14800
8 28 شاخه آجدار A3 14800

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 15900
2 10 کلاف آجدار A2 15900

فولاد نورد شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده 5sp 15700
2 10 کلاف ساده 5sp 15700
3 8 کلاف آجدار A2 15900
4 10 کلاف آجدار A2 15700
5 12 کلاف آجدار A2 15900
6 14 کلاف آجدار A2 16400
7 10 شاخه آجدار A2 14900
8 12 شاخه آجدار A2 14800
9 14 شاخه آجدار A2 14700
10 16 شاخه آجدار A2 14700

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 14350
2 18 شاخه آجدار A3 14350
3 20 شاخه آجدار A3 14350

معراج کردکوی
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14500
2 16 شاخه آجدار A3 14500

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 15700
2 10 کلاف آجدار A2  
3 10 کلاف آجدار A3  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 15300
2 12 شاخه آجدار A3 15200
3 14 شاخه آجدار A3 14900
4 16 شاخه آجدار A3 14900
5 18 شاخه آجدار A3 14900
6 20 شاخه آجدار A3 14900
7 22 شاخه آجدار A3 14900
8 25 شاخه آجدار A3 14900

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 14650
2 18 شاخه آجدار A3 14650
3 20 شاخه آجدار A3 14650
4 22 شاخه آجدار A3  

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14650
2 12 شاخه آجدار A2 14550
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3 14350
5 18 شاخه آجدار A3 14350
6 20 شاخه آجدار A3 14350
7 22 شاخه آجدار A3 14350
         

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14700
2 16 شاخه آجدار A3  
3 28 شاخه آجدار A3 14700
4 32 شاخه آجدار A3 14750

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 14600
3 18 شاخه آجدار A3 14400
4 20 شاخه آجدار A3  

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 15900
2 8 کلاف آجدار A3 16050
3 10 کلاف آجدار A2  
4 10 کلاف آجدار A3 16050
5 8 شاخه آجدار A2 16050
6 12 شاخه آجدار A3 15450
7 14 شاخه آجدار A3 14720
8 16 شاخه آجدار A3 14720
9 18 شاخه آجدار A3 14620
10 20 شاخه آجدار A3 14620
11 22 شاخه آجدار A3 14620
12 25 شاخه آجدار A3  
13 30 شاخه آجدار A3 14620
14 32 شاخه آجدار A3 14620


هیربد

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 14300
2 20 شاخه آجدار A3  
3 22 شاخه آجدار A3 14300
4 25 شاخه آجدار A3 14300
 

دُرپاد تبریز

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15600
2 10 شاخه آجدار A2 15400
3 12 شاخه آجدار A3 14900
4 14 شاخه آجدار A3 14900
5 16 شاخه آجدار A3 14900
6 18 شاخه آجدار A3 14900

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛ در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.
شماره تماس:    36268888-031
 

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17100
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16500
 
  قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن :
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت بنگاه (ریال)
1 8 (ظفر بناب) شاخه آجدار A2 16810
2 10 شاخه آجدار A2 15110
3 10 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3  
4 12 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15560
5 14 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15410
6 16 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15410
7 18 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15260
8 20 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15260
9 22 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15210
10 25 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15210
11 28 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3  
12 32 (صبافولادزاگرس) شاخه آجدار A3 15010

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 1245834
15 تير 1394 ساعت 03:40 ب.ظ