آخرین آپدیت: دوشنبه 4 خردادماه ساعت 14:00  


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15270
2 14 شاخه آجدار A3 15250
3 16 شاخه آجدار A3 15350
4 18 شاخه آجدار A3 15050
5 20 شاخه آجدار A3 15100
6 22 شاخه آجدار A3 14900
7 25 شاخه آجدار A3 14900
8 28 شاخه آجدار A3  

کویر کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 16700
2 8 کلاف ساده A2 17650
3 10 کلاف ساده A2 17650
4 12 کلاف آجدار A3 17000
5 8 شاخه آجدار A3  
6 10 شاخه آجدار A3 16500
7 12 شاخه آجدار A3 15450
8 14 شاخه آجدار A3 15250
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3 15200
11 20 شاخه آجدار A3 15200
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3 15200
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3 15200
17 36 شاخه آجدار A3  
18 40 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15570
2 10 شاخه آجدار A2 14970
5 12 شاخه آجدار A2 14970
6 14 شاخه آجدار A3 14970
7 10 شاخه ساده (6 متری) A2 15570
         

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15570
2 10 شاخه آجدار A2 14970

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15800
2 10 شاخه آجدار A2 15700
3 12 شاخه آجدار A3 15200
4 14 شاخه آجدار A3 15200
5 16 شاخه آجدار A3 15200
6 18 شاخه آجدار A3 15200
7 20 شاخه آجدار A3 15200
8 22 شاخه آجدار A3 15200
9 25 شاخه آجدار A3 15200
10 28 شاخه آجدار A3 15200
11 32 شاخه آجدار A3 15200
         

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16300
2 10 شاخه آجدار A2 16100
3 12 شاخه آجدار A3 15600
4 14 شاخه آجدار A3 15100
5 16 شاخه آجدار A3 15100
6 18 شاخه آجدار A3 15100
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3 15100
9 25 شاخه آجدار A3 15100
         

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14750
2 12 شاخه آجدار A2 14750
3 14 شاخه آجدار A3 14500
4 16 شاخه آجدار A3 14500
5 18 شاخه آجدار A3 14500
6 20 شاخه آجدار A3 14500

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15200
3 16 شاخه آجدار A3 14750
4 18 شاخه ساده A2 14700
5 20 شاخه آجدار A3 14700
6 22 شاخه آجدار A3 14700
7 25 شاخه آجدار A3 14700
8 28 شاخه آجدار A3 14900

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15350
2 16 شاخه آجدار A3 14750
3 18 شاخه آجدار A3 14750
4 20 شاخه آجدار A3 14750
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15800
2 10 شاخه آجدار A2 15600
3 12 شاخه آجدار A3 15200
4 14 شاخه آجدار A3 15200
5 16 شاخه آجدار A3 15200
6 18 شاخه آجدار A3 15200
7 20 شاخه آجدار A3 15200
8 22 شاخه آجدار A3 15200
9 25 شاخه آجدار A3 15200
10 28 شاخه آجدار A3 15600

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A2 15000
2 14 شاخه آجدار A2 15000
3 16 شاخه آجدار A2 15000
4 18 شاخه آجدار A2 15000
5 20 شاخه آجدار A2 15000
         

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 15850
2 12 شاخه آجدار A3 15450
3 14 شاخه آجدار A3 14900
4 16 شاخه آجدار A3 14900
5 18 شاخه آجدار A3 14900
6 25 شاخه آجدار A3 14900

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 15250
2 12 شاخه آجدار A3 15080
3 14 شاخه آجدار A3 14850
4 16 شاخه آجدار A3 14850
5 18 شاخه آجدار A3 14850
6 20 شاخه آجدار A3 14850
7 22 شاخه آجدار A3 14850
8 25 شاخه آجدار A3 14850
9 28 شاخه آجدار A3 14850
10 32 شاخه آجدار A3 15080

نیک صدرای طوس (مشهد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15200
2 14 شاخه آجدار A3 15050
3 16 شاخه آجدار A3 15050
4 18 شاخه آجدار A3 15050
5 20 شاخه آجدار A3 15050
6 22 شاخه آجدار A3 15050
7 25 شاخه آجدار A3 15050
8 28 شاخه آجدار A3 15050
9 32 شاخه آجدار A3 15050
         

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 16150
2 10 کلاف آجدار A2 16150

فولاد نورد شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده 5sp 16150
2 10 کلاف ساده 5sp 15950
3 8 کلاف آجدار A2 16150
4 10 کلاف آجدار A2 15900
5 12 کلاف آجدار A2 15900
6 14 کلاف آجدار A2 16750
7 10 شاخه آجدار A2 15250
8 12 شاخه آجدار A2 15250
9 14 شاخه آجدار A2 15250
10 16 شاخه آجدار A2 15250

فولاد گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2  
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  
6 18 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 8 کلاف آجدار A2 - A3 16900
4 10 کلاف آجدار A2 16900
5 12 شاخه آجدار A3 15900
6 14 شاخه آجدار A3 15900
7 16 شاخه آجدار A3 15900
8 18 شاخه آجدار A3 15900
9 20 شاخه آجدار A3 15900
10 22 شاخه آجدار A3 15900
11 25 شاخه آجدار A3 15900
12 28 شاخه آجدار A3 15900

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 16000
2 8 کلاف آجدار A3 16150

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 15550
2 12 شاخه آجدار A3 15350
3 14 شاخه آجدار A3 15100
4 16 شاخه آجدار A3 15100
5 18 شاخه آجدار A3 15100
6 20 شاخه آجدار A3 15100
7 22 شاخه آجدار A3 15100
8 25 شاخه آجدار A3 15100

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 14850
2 18 شاخه آجدار A3 14850
3 20 شاخه آجدار A3 14850
4 22 شاخه آجدار A3 14850

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15000
2 12 شاخه آجدار A2 14850
3 14 شاخه آجدار A3 14600
4 16 شاخه آجدار A3 14600
5 18 شاخه آجدار A3 14600
6 20 شاخه آجدار A3 14600
7 22 شاخه آجدار A3 14600
         

معراج کردکوی
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14850
2 16 شاخه آجدار A3  
3 18 شاخه آجدار A3 14700
4 20 شاخه آجدار A3 14700

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 15100
3 18 شاخه آجدار A3 14900
4 20 شاخه آجدار A3 14900
5 22 شاخه آجدار A3 14800
6 25 شاخه آجدار A3 14900
7 28 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3  

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 16200
2 10 کلاف آجدار A2  
3 10 کلاف آجدار A3  
4 8 شاخه آجدار A2 16250
5 10 شاخه آجدار A3  
6 12 شاخه آجدار A3 15650
7 14 شاخه آجدار A3 14910
8 16 شاخه آجدار A3 14910
9 18 شاخه آجدار A3 14810
10 20 شاخه آجدار A3 14810
11 22 شاخه آجدار A3 14900
12 25 شاخه آجدار A3 14900
13 28 شاخه آجدار A3 14810
14 30 شاخه آجدار A3 14810


هیربد

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 14680
2 18 شاخه آجدار A3 14680
3 20 شاخه آجدار A3 14680
4 22 شاخه آجدار A3 14680
5 25 شاخه آجدار A3 14680
         
 

دُرپاد تبریز

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15950
2 10 شاخه آجدار A2 15750
3 12 شاخه آجدار A3 15400
4 14 شاخه آجدار A3 15400
5 16 شاخه آجدار A3 15400
6 18 شاخه آجدار A3 15350

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛ در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.
شماره تماس:    36268888-031
 

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 15850
2 5.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی  
3 6.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی  
4 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 15850
 
  قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن :
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت بنگاه (ریال)
1 8 (ظفر بناب) شاخه آجدار A2 16850
2 10 (قزوین) شاخه آجدار A2 15700
3 10 (کویر کاشان) کلاف آجدار A2  
4 12 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15750
5 14 (آریان فولاد) شاخه آجدار A3 15500
6 16 (صبافولادزاگرس) شاخه آجدار A3 15400
7 18 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15500
8 20 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15500
9 22 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 15400
10 25 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3  
11 28 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3  
12 32 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3  

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 1192600
4 خرداد 1394 ساعت 02:00 ب.ظ