آخرین آپدیت: دوشنبه 9 شهریورماه ساعت 13:55  


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 14570
4 18 شاخه آجدار A3 14400
5 20 شاخه آجدار A3 14890
6 22 شاخه آجدار A3 14400
7 25 شاخه آجدار A3 14400
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14420
2 10 شاخه آجدار A2 13770
5 12 شاخه آجدار A2 13770
6 14 شاخه آجدار A3 13770
7 16 شاخه آجدار A3 13770
8 18 شاخه آجدار A3 13620
9 10 شاخه ساده (6 متری) A2  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14420
2 10 شاخه آجدار A2 13770

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15100
2 10 شاخه آجدار A2 15000
3 12 شاخه آجدار A3 14500
4 14 شاخه آجدار A3 14500
5 16 شاخه آجدار A3 14500
6 18 شاخه آجدار A3 14500
7 20 شاخه آجدار A3 14500
8 22 شاخه آجدار A3 14500
9 25 شاخه آجدار A3 14500
10 28 شاخه آجدار A3 14500
11 32 شاخه آجدار A3 14500
         

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15200
2 10 شاخه آجدار A2 14800
3 12 شاخه آجدار A3 14500
4 14 شاخه آجدار A3 14000
5 16 شاخه آجدار A3 14000
6 18 شاخه آجدار A3 14000
7 20 شاخه آجدار A3 14000
8 22 شاخه آجدار A3 14000
9 25 شاخه آجدار A3 14000

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13700
2 12 شاخه آجدار A2 13700
3 14 شاخه آجدار A3 13750
4 16 شاخه آجدار A3 13750
5 18 شاخه آجدار A3 13750
6 20 شاخه آجدار A3 13750
7 22 شاخه آجدار A3 13750

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 13650
4 18 شاخه ساده A2 13650
5 20 شاخه آجدار A3 13650
6 22 شاخه آجدار A3 13650
7 25 شاخه آجدار A3 13650
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 13750
4 18 شاخه آجدار A3 13750
5 20 شاخه آجدار A3 13750
6 22 شاخه آجدار A3 13750
7 25 شاخه آجدار A3 13750

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15050
2 10 شاخه آجدار A2 14850
3 12 شاخه آجدار A3 14350
4 14 شاخه آجدار A3 14350
5 16 شاخه آجدار A3 14350
6 18 شاخه آجدار A3 14350
7 20 شاخه آجدار A3 14350
8 22 شاخه آجدار A3 14350
9 25 شاخه آجدار A3 14350
10 28 شاخه آجدار A3 14350

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14950
2 10 شاخه آجدار A2 14750
3 12 شاخه آجدار A3 14250
4 14 شاخه آجدار A3 14250
5 16 شاخه آجدار A3 14250
6 18 شاخه آجدار A3 14250

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 14650
2 12 شاخه آجدار A2 14450
3 14 شاخه آجدار A2 14200
4 16 شاخه آجدار A2 14200
5 18 شاخه آجدار A2 14200
6 20 شاخه آجدار A2 14200

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 14900
2 12 شاخه آجدار A3 14550
3 14 شاخه آجدار A3 13900
4 16 شاخه آجدار A3 13900
5 18 شاخه آجدار A3 13900
6 20 شاخه آجدار A3 13900

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 14640
3 14 شاخه آجدار A3 14420
4 16 شاخه آجدار A3 14420
5 18 شاخه آجدار A3 14420
6 20 شاخه آجدار A3 14420
7 22 شاخه آجدار A3 14420
8 25 شاخه آجدار A3 14420
9 28 شاخه آجدار A3 14420
10 32 شاخه آجدار A3 14640

نیک صدرای طوس (مشهد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15000
2 14 شاخه آجدار A3 14800
3 16 شاخه آجدار A3 14800
4 18 شاخه آجدار A3 14800
5 20 شاخه آجدار A3 14800
6 22 شاخه آجدار A3 14800
7 25 شاخه آجدار A3 14800
8 28 شاخه آجدار A3 14800

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 15550
2 10 کلاف آجدار A2 15550

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 13450
2 16 شاخه آجدار A3 13400
3 20 شاخه آجدار A3 13400

معراج کردکوی
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3  
3 18 شاخه آجدار A3  

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 16050
2 8 کلاف آجدار A2  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 15000
2 12 شاخه آجدار A3 14750
3 14 شاخه آجدار A3 14350
4 16 شاخه آجدار A3 14350
5 18 شاخه آجدار A3 14450
6 20 شاخه آجدار A3 14450
7 22 شاخه آجدار A3 14450
8 25 شاخه آجدار A3 14450
9 32 شاخه آجدار A3 14750

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 13900
2 18 شاخه آجدار A3 13900
3 20 شاخه آجدار A3  
4 22 شاخه آجدار A3  

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13980
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A3 13730
4 16 شاخه آجدار A3 13730
5 18 شاخه آجدار A3 13730
6 20 شاخه آجدار A3 13730
7 22 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3  
3 28 شاخه آجدار A3  
4 32 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14150
2 16 شاخه آجدار A3 14150
3 18 شاخه آجدار A3 13900
4 20 شاخه آجدار A3 13900
5 22 شاخه آجدار A3 13900
6 25 شاخه آجدار A3 13900
7 28 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3  

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 15400
2 10 کلاف آجدار A2 15450
3 10 کلاف آجدار A3 15500
4 8 شاخه آجدار A2 15350
5 10 شاخه آجدار A3 15350
6 12 شاخه آجدار A3 15020
7 14 شاخه آجدار A3 14350
8 16 شاخه آجدار A3 14350
9 18 شاخه آجدار A3 14250
10 20 شاخه آجدار A3 14250
11 22 شاخه آجدار A3  
12 25 شاخه آجدار A3  
13 30 شاخه آجدار A3 14250
14 32 شاخه آجدار A3  


هیربد

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3  
3 18 شاخه آجدار A3 13570
4 20 شاخه آجدار A3 13570
5 22 شاخه آجدار A3 13570
6 25 شاخه آجدار A3  
 

نورد ایوان غرب

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 20 شاخه آجدار A3  

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛ در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.
شماره تماس:    36268888-031
 

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16550
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16350
 
  قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن :
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت بنگاه (ریال)
1 8 (ظفر بناب) شاخه آجدار A2 16000
2 10 (کیان کاشان) شاخه آجدار A2 14500
3 10 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3  
4 12 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3  
5 14 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14800
6 16 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14800
7 18 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14700
8 20 (هیربد) شاخه آجدار A3 14500
9 22 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14700
10 25 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14700
11 28 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 14700
12 32 (صبافولادزاگرس) شاخه آجدار A3  

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
میلگرد 70  crom2  شاهین بناب، به قیمت 1660 تومان آماده بارگیری می‌باشد.
 
 

 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 1326568
9 شهريور 1394 ساعت 01:55 ب.ظ