سه شنبه 2 دي 1393

اصفهان آهن » لیست قیمت آهن آلات » قیمت میلگرد

قیمت میلگرد - دوشنبه 1 دی‌ماه 1393
                                                                                                                               

                                                                                                                                          
قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن

 
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت بنگاه
(ریال)
1 10
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18950
2 12
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18150
3 14
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18000
4 16
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18000
5 18
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18000
6 20
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18000
7 22
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18000
8 25
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18000
9 28
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18000
10 خاموت از میلگرد 8 سایزهای‌مختلف 21000
11 خاموت از میلگرد 10 سایزهای‌مختلف 19400
12 سیم 1.5 کلاف کوچک 25 کیلویی 22000
13 سیم 1.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی 22000
14 سیم 2.5 کلاف کوچک 25 کیلویی 22000
15 سیم 2.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی 22000
16 زیگزاگ شاخه   19500
17 حرارتی کلاف   19500


  توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده

 
         

ذوب آهن اصفهان


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17500
2 14 شاخه آجدار A3 17650
3 16 شاخه آجدار A3 17550
4 18 شاخه آجدار A3 17500
5 20 شاخه آجدار A3 17620
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  
         

 
       

کویر کاشان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 5.5 کلاف ساده A2 18550
2 6.5 کلاف ساده A2 18550
3 8 کلاف ساده A2 19650
4 10 کلاف ساده A2 19650
5 12 کلاف ساده A2 19650
6 8 کلاف آجدار A2 18050
7 8 کلاف آجدار A3 18150
8 10 کلاف آجدار A2 19050
9 10 کلاف آجدار A3 19150
10 10 شاخه آجدار A3 18500
11 12 شاخه آجدار A3 17900
12 14 شاخه آجدار A3 17850
13 16 شاخه آجدار A3 17850
14 18 شاخه آجدار A3 17850
15 20 شاخه آجدار A3 17850
16 22 شاخه آجدار A3 17850
17 25 شاخه آجدار A3 17850
18 28 شاخه آجدار A3 17850

 
       

فولاد قزوین

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17370
2 10 شاخه آجدار A2 16820
5 12 شاخه آجدار A2 16820
6 14 شاخه آجدار A2 16820
7 10 شاخه ساده A2  
         

 
       

پارس‌آرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 17370
2 10 شاخه آجدار A2 16820

 
       

تاکستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2 16820

 
       

نوشهر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 17820
2 12 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A2  
         

 
       

آذر فولاد امین

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18150
2 10 شاخه آجدار A2 17750
3 12 شاخه آجدار A3 17650
4 14 شاخه آجدار A3 17500
5 16 شاخه آجدار A3 17500
6 18 شاخه آجدار A3 17500
7 20 شاخه آجدار A3 17500
8 22 شاخه آجدار A3 17500
9 25 شاخه آجدار A3 17500
10 28 شاخه آجدار A3 17500
11 32 شاخه آجدار A3 17500
         

 
       

ارگ تبریز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 17550
3 18 شاخه آجدار A3 17550
4 20 شاخه آجدار A3 17550
5 22 شاخه آجدار A3 17550
6 25 شاخه آجدار A3 17550

 
       

ظفر بناب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18200
2 10 شاخه آجدار A2 17700
3 12 شاخه آجدار A3 17500
4 14 شاخه آجدار A3 17500
5 16 شاخه آجدار A3 17400
6 18 شاخه آجدار A3 17400
7 20 شاخه آجدار A3 17400
8 22 شاخه آجدار A3 17400
9 25 شاخه آجدار A3 17400
         

 
       

سیرجان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 12 شاخه آجدار A2 17800
2 14 شاخه آجدار A2 17800
3 16 شاخه آجدار A2 17800
4 18 شاخه آجدار A2 17800
5 20 شاخه آجدار A2 17800
6 14 شاخه آجدار A3  

 
       

امیرکبیر خزر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A3 17700
2 12 شاخه آجدار A3 17500
3 14 شاخه آجدار A3 17100
4 16 شاخه آجدار A3 17100
5 18 شاخه آجدار A3 17100
6 20 شاخه آجدار A3 17100
7 25 شاخه آجدار A3
         

 
       

نیشابور (فولادخراسان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 17300
2 16 شاخه آجدار A3 17300
3 18 شاخه آجدار A3 17300
4 20 شاخه آجدار A3 17300
5 22 شاخه آجدار A3 17300
6 25 شاخه آجدار A3 17300
7 28 شاخه آجدار A3 17300
8 32 شاخه آجدار A3  

 
       

نیک‌صدرای‌طوس

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17550
2 14 شاخه آجدار A3 17400
3 16 شاخه آجدار A3 17400
4 18 شاخه آجدار A3 17400
5 20 شاخه آجدار A3 17400
6 22 شاخه آجدار A3 17400
7 25 شاخه آجدار A3 17400
8 28 شاخه آجدار A3 17400

 
       

الیگودرز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 کلاف آجدار A2 17750
2 12 شاخه آجدار A2 17600

 
       

شیراز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف ساده A2 19200
2 10 کلاف ساده A2 19000
3 10 کلاف آجدار A2 18800
4 12 کلاف آجدار A2 18550
5 14 کلاف آجدار A2 19150
6 10 شاخه آجدار A2 18300
7 12 شاخه آجدار A2 18050
8 14 شاخه آجدار A2 18050

 
       

حسن‌رود (فولادگیلان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19850
2 10 شاخه آجدار A2 18700
3 12 شاخه آجدار A2 18300
4 14 شاخه آجدار A2 18100
5 16 شاخه آجدار A2 18100
6 18 شاخه آجدار A2  

 
       

گلستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف ساده A2  
3 8 شاخه آجدار A3 20500
4 10 شاخه آجدار A3 19800
5 12 شاخه آجدار A3 18800
6 14 شاخه آجدار A3 18800
7 16 شاخه آجدار A3 18800
8 18 شاخه آجدار A3 18800
9 20 شاخه آجدار A3 18800
10 22 شاخه آجدار A3  
11 25 شاخه آجدار A3  
12 28 شاخه آجدار A3 18800

 
       

البرز


 
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 16 شاخه آجدار A2  
3 20 شاخه آجدار A2  
         

 
       

خرم‌دشت‌تاکستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3  
3 18 شاخه آجدار A3  
4 20 شاخه آجدار A3  
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

 
       

کاوه‌تیکمه‌داش

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  
11 32 شاخه آجدار A3  
         

 
       

شاهرود

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A3 18100
2 12 شاخه آجدار A3 17700
3 14 شاخه آجدار A3 17500
4 16 شاخه آجدار A3 17500
5 18 شاخه آجدار A3 17500
6 20 شاخه آجدار A3 17500
7 22 شاخه آجدار A3 17500
8 25 شاخه آجدار A3 17500

 
       

کرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3  

 
       

بردسیر کرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 18400
2 12 شاخه آجدار A2 17900
3 14 شاخه آجدار A2 17900
4 16 شاخه آجدار A2 17900
5 18 شاخه آجدار A2 17900
6 12 شاخه آجدار A3 18050

 
       

آریا ذوب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3 17350
5 16 شاخه آجدار A3 17350
6 18 شاخه آجدار A3 17350
7 20 شاخه آجدار A3 17350
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3 17350

 
       

شاهین بناب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18250
2 10 شاخه آجدار A2 17800
3 12 شاخه آجدار A3 17800
4 14 شاخه آجدار A3 17800
5 16 شاخه آجدار A3 17800
6 18 شاخه آجدار A3 17800
7 20 شاخه آجدار A3 17800
8 22 شاخه آجدار A3 17800
9 25 شاخه آجدار A3 17800
10 28 شاخه آجدار A3 18000
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 18000

 
       

سیادن ابهر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A2 16700
2 12 شاخه آجدار A2 16700
3 14 شاخه آجدار A2 17000
4 16 شاخه آجدار A2 17000
5 18 شاخه آجدار A2 17000
6 20 شاخه آجدار A2 17000

 
       

پرشین‌فولاد

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17300
2 14 شاخه آجدار A3 17050
3 16 شاخه آجدار A3 17050
4 18 شاخه آجدار A3 17050
5 20 شاخه آجدار A3 17150
6 22 شاخه آجدار A3 17150
7 25 شاخه آجدار A3 17150
         

 
       

صدر فولاد لرستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 12 شاخه آجدار A3 18000
2 14 شاخه آجدار A3 17350
3 16 شاخه آجدار A3 17350
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3 17350
6 25 شاخه آجدار A3  

 
       

صبا فولاد زاگرس

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 17950
3 16 شاخه آجدار A3 17800
4 18 شاخه آجدار A3 17750
5 20 شاخه آجدار A3 17750
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3 17750
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  
         

 
       

کوثر اهواز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A2 17900
2 16 شاخه آجدار A3 17900
3 18 شاخه آجدار A3 17900
4 20 شاخه آجدار A3 17900
5 22 شاخه آجدار A3 17900
6 25 شاخه آجدار A3 17900
7 28 شاخه آجدار A3 17900
8 32 شاخه آجدار A3  

 
       

فولاد یزد

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف ساده A2 19800
2 8 کلاف آجدار A2 18000
3 14 شاخه آجدار A3 18200
4 16 شاخه آجدار A3 18050
5 25 شاخه آجدار A3 17950
6 28 شاخه آجدار A3  

 
       

آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 17800
3 12 شاخه آجدار A3 17500
4 14 شاخه آجدار A3 17100
5 16 شاخه آجدار A3 17100
6 18 شاخه آجدار A3 17100
7 20 شاخه آجدار A3 17100
8 22 شاخه آجدار A3 17100
9 25 شاخه آجدار A3 17100
         

 
       

نطنز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A2  
3 20 شاخه آجدار A3  
         

 
       

میانه (فولادآذربایجان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A3 18100
2 12 شاخه آجدار A3 17870
3 14 شاخه آجدار A3 17600
4 16 شاخه آجدار A3 17600
5 18 شاخه آجدار A3 17600
6 20 شاخه آجدار A3 17600
7 22 شاخه آجدار A3 17600
8 25 شاخه آجدار A3 17600
9 28 شاخه آجدار A3 17600
10 32 شاخه آجدار A3 17600

 
       

فلز گستر ارشیا


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 16 شاخه آجدار A3  
2 18 شاخه آجدار A3  


 
     

قیمت میلگرد در بنادر ایران


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر
(ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17950
2 5.5 کلاف ساده روس | بندر انزلی  
3 6.5  (800کیلویی) کلاف ساده روس | بندر انزلی  
4 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 17750  توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.

  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.

  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛
در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.

شماره تماس:        36268888-031
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 957420 1 دي 1393 ساعت 08:30 ق.ظ
  آرشیو قیمت میلگرد
................................................................................................................
  آرشیو قیمت تیرآهن
................................................................................................................
  آرشیو قیمت ورق فولادی
................................................................................................................
  آرشیو قیمت شمش فولادی
................................................................................................................
 

 
کلیه حقوق وب‌سایت برای " اصفهان آهن " محفوظ می‌باشد
"هرگونه کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت پیگرد قانونی دارد"