آخرین آپدیت: یکشنبه 8 آذرماه ساعت 14:53  


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 14150
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 14100
4 18 شاخه آجدار A3 13900
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3 13750
7 25 شاخه آجدار A3 13750
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 14150
2 8 کلاف آجدار A3 14150
3 10 کلاف آجدار A2 14150
4 10 کلاف آجدار A3 14150
5 8 شاخه آجدار A2 - A3 14200
6 10 شاخه آجدار A3 14200
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3 12970
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3 12980
12 22 شاخه آجدار A3 12980
13 25 شاخه آجدار A3 12980
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3 12980
16 32 شاخه آجدار A3 12980

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 12620
2 10 شاخه آجدار A2 11970
3 12 شاخه آجدار A2 11970
4 14 شاخه آجدار A3 11970
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 12720
2 10 شاخه آجدار A2 12070
3 12 شاخه آجدار A2 12070

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 13300
2 10 شاخه آجدار A2 13100
3 12 شاخه آجدار A3 12900
4 14 شاخه آجدار A3 12500
5 16 شاخه آجدار A3 12500
6 18 شاخه آجدار A3 12500
7 20 شاخه آجدار A3 12500
8 22 شاخه آجدار A3 12500
9 25 شاخه آجدار A3 12500

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 12100
2 12 شاخه آجدار A2 12100
3 14 شاخه آجدار A3 12100
4 16 شاخه آجدار A3 12100
5 18 شاخه آجدار A3 12100
6 20 شاخه آجدار A3 12100
7 22 شاخه آجدار A3 12100
8 25 شاخه آجدار A3 12100
9 28 شاخه آجدار A3 12100

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 12000
3 18 شاخه آجدار A3 12000
4 20 شاخه آجدار A3 12100
5 22 شاخه آجدار A3 12100
6 25 شاخه آجدار A3 12100
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 13050
2 10 شاخه آجدار A2 12950
3 12 شاخه آجدار A3 12250
4 14 شاخه آجدار A3 12250
5 16 شاخه آجدار A3 12250
6 18 شاخه آجدار A3 12250
7 20 شاخه آجدار A3 12250
8 22 شاخه آجدار A3 12250
9 25 شاخه آجدار A3 12250
10 28 شاخه آجدار A3 12250

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 13400
2 10 شاخه آجدار A2 13200
3 12 شاخه آجدار A3 12600
4 14 شاخه آجدار A3 12600
5 16 شاخه آجدار A3 12600
6 18 شاخه آجدار A3 12600
7 20 شاخه آجدار A3 12600
8 22 شاخه آجدار A3 12600

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13300
2 12 شاخه آجدار A2 13200
3 14 شاخه آجدار A2 12950
4 16 شاخه آجدار A2 12950
5 18 شاخه آجدار A2 12950
6 20 شاخه آجدار A2 12950

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 12700
3 14 شاخه آجدار A3 12300
4 16 شاخه آجدار A3 12300
5 18 شاخه آجدار A3 12300
6 25 شاخه آجدار A3 12300
7 28 شاخه آجدار A3 12450

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 12870
3 14 شاخه آجدار A3 12650
4 16 شاخه آجدار A3 12650
5 18 شاخه آجدار A3 12650
6 20 شاخه آجدار A3 12650
7 22 شاخه آجدار A3 12650
8 25 شاخه آجدار A3 12650
9 28 شاخه آجدار A3 12650
10 32 شاخه آجدار A3 12870

نیک صدرای طوس (مشهد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 12900
2 14 شاخه آجدار A3 12650
3 16 شاخه آجدار A3 12650
4 18 شاخه آجدار A3 12650
5 20 شاخه آجدار A3 12650
6 22 شاخه آجدار A3 12650
7 25 شاخه آجدار A3 12650
8 28 شاخه آجدار A3 12650
9 32 شاخه آجدار A3 12900

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 14200
2 10 کلاف آجدار A2 14200

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 12000
2 16 شاخه آجدار A3 12000
3 18 شاخه آجدار A3 12000
4 20 شاخه آجدار A3 12000
5 25 شاخه آجدار A3 12000

معراج کردکوی
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 12550
2 16 شاخه آجدار A3 12550
3 18 شاخه آجدار A3 12450
4 20 شاخه آجدار A3 12450
5 22 شاخه آجدار A3 12450
6 25 شاخه آجدار A3 12450
7 28 شاخه آجدار A3 12900
8 32 شاخه آجدار A3 12900

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A2  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 13700
2 12 شاخه آجدار A3 13400
3 14 شاخه آجدار A3 12700
4 16 شاخه آجدار A3 12700
5 18 شاخه آجدار A3 12800
6 20 شاخه آجدار A3 12800
7 22 شاخه آجدار A3 12800
8 25 شاخه آجدار A3 12800
9 32 شاخه آجدار A3 13400

ذوب‌آهن ارومیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 12250
2 18 شاخه آجدار A3 12250
3 20 شاخه آجدار A3  
4 22 شاخه آجدار A3  
5 25 شاخه آجدار A3  

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 12050
2 12 شاخه آجدار A2 12050
3 14 شاخه آجدار A3 11950
4 16 شاخه آجدار A3 11950
5 18 شاخه آجدار A3 11700
6 20 شاخه آجدار A3 11700
7 22 شاخه آجدار A3 11700
8 25 شاخه آجدار A3 11700
9 28 شاخه آجدار A3 11950

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 12750
2 14 شاخه آجدار A3 12300
3 16 شاخه آجدار A3 12300
4 18 شاخه آجدار A3 12200
5 20 شاخه آجدار A3 12200

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 12450
2 16 شاخه آجدار A3 12450
3 18 شاخه آجدار A3 12350
4 20 شاخه آجدار A3 12350
5 22 شاخه آجدار A3 12350
6 25 شاخه آجدار A3 12350
7 28 شاخه آجدار A3 12800
8 32 شاخه آجدار A3 12800


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 12000
2 16 شاخه آجدار A3 12000
3 18 شاخه آجدار A3 12000
4 20 شاخه آجدار A3 12000
5 22 شاخه آجدار A3 12000
6 25 شاخه آجدار A3 12000
 

نورد ایوان غرب

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 20 شاخه آجدار A3  

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه میلگردشان در جدول فوق موجود نیست؛ در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.
شماره تماس:    36268888-031
 

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 15000
2 6.5 کلاف ساده (پلاک قرمز) چین | بندر امام 13900
 
  قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان آهن :
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت بنگاه (ریال)
1 8 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 15100
2 10 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 14700
3 12 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 13900
4 12 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14900
5 14 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 13700
6 14 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14800
7 16 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 13500
8 16 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14700
9 18 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 13400
10 18 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14500
11 20 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 13400
12 20 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14700
13 22 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 13400
14 22 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14500
15 25 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 13400
16 25 (ذوب‌آهن اصفهان) شاخه آجدار A3 14500
17 28 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 13400
18 32 (کویر کاشان) شاخه آجدار A3 13400

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی میلگرد در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 

  اطلاعیه واحد فروش:
 
 
 
 

 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 1441947
8 آذر 1394 ساعت 02:53 ب.ظ