چهارشنبه 5 شهريور 1393

قیمت میلگرد


 
قیمت میلگرد - چهارشنبه 5 شهریورماه 1393

 
                                                                                                                               

                                                                                                                                          
قیمت در بنگاه اصفهان آهن

 
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت بنگاه
(ریال)
1 10
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 20450
2 12
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 19400
3 14
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3  
4 16
(ذوب آهن اصفهان)
شاخه آجدار A3 18950
5 18
(ذوب آهن اصفهان)
شاخه آجدار A3 18850
6 20
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3  
7 22
(ذوب آهن اصفهان)
شاخه آجدار A3 18850
8 25
(ذوب آهن اصفهان)
شاخه آجدار A3 18850
9 28
(کویر کاشان)
شاخه آجدار A3 18750
10 خاموت از میلگرد 8 سایزهای‌مختلف 21200
11 خاموت از میلگرد 10 سایزهای‌مختلف 19650
12 سیم 1.5 کلاف کوچک 25 کیلویی 23700
13 سیم 1.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی 23700
14 سیم 2.5 کلاف کوچک 25 کیلویی 23700
15 سیم 2.5 کلاف بزرگ 50 کیلویی 23700
16 زیگزاگ شاخه   21500
17 حرارتی کلاف   21500


  توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت تحویلی در بنگاه اصفهان آهن می‌باشد و خرید از این بخش، به صورت خرده‌ای (ترکیب یک تا چندین سایز مختلف) امکان‌پذیر است.

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش الزامی می‌باشد.
قیمت در کارخانه‌های تولیدکننده

 
         

ذوب آهن اصفهان


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 18750
3 16 شاخه آجدار A3 18500
4 18 شاخه آجدار A3 18370
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3 18170
7 25 شاخه آجدار A3 18320
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  
         

 
       

کویر کاشان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 5.5 کلاف ساده A2 20400
2 6.5 کلاف ساده A2  
3 8 کلاف ساده A2  
4 10 کلاف ساده A2  
5 12 کلاف ساده A2  
6 8 کلاف آجدار A2  
7 8 کلاف آجدار A3  
8 10 کلاف آجدار A2  
9 8 شاخه آجدار A3 20150
10 10 شاخه آجدار A3 20300
11 12 شاخه آجدار A3 19050
12 14 شاخه آجدار A3 18550
13 16 شاخه آجدار A3 18450
14 20 شاخه آجدار A3 18450
15 22 شاخه آجدار A3 18450
16 25 شاخه آجدار A3 18450
17 28 شاخه آجدار A3 18450
18 32 شاخه آجدار A3 18450

 
       

فولاد قزوین

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18670
2 10 شاخه آجدار A2 18120
5 12 شاخه آجدار A2 18120
6 14 شاخه آجدار A2 18120
7 10 شاخه ساده A2 18120
         

 
       

پارس‌آرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18670
2 10 شاخه آجدار A2 18120

 
       

تاکستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 19170
2 12 شاخه آجدار A2 18120

 
       

نوشهر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 19120
2 12 شاخه آجدار A2 18020
3 14 شاخه آجدار A2 17620
         

 
       

آذر فولاد امین

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19550
2 10 شاخه آجدار A2 18850
3 12 شاخه آجدار A3 18600
4 14 شاخه آجدار A3 18600
5 16 شاخه آجدار A3 18600
6 18 شاخه آجدار A3 18450
7 20 شاخه آجدار A3 18450
8 22 شاخه آجدار A3 18450
9 25 شاخه آجدار A3 18450
10 28 شاخه آجدار A3 18450
11 32 شاخه آجدار A3 18450
         

 
       

ارگ تبریز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A3 18500
2 16 شاخه آجدار A3 18350
3 18 شاخه آجدار A3 18350
4 20 شاخه آجدار A3 18350
5 22 شاخه آجدار A3  
6 25 شاخه آجدار A3  

 
       

ظفر بناب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19350
2 10 شاخه آجدار A2 18750
3 12 شاخه آجدار A3 18500
4 14 شاخه آجدار A3 18500
5 16 شاخه آجدار A3 18400
6 18 شاخه آجدار A3 18400
7 20 شاخه آجدار A3 18400
8 22 شاخه آجدار A3 18400
9 25 شاخه آجدار A3 18400
         

 
       

سیرجان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 12 شاخه آجدار A2  
2 14 شاخه آجدار A2  
3 16 شاخه آجدار A2  
4 18 شاخه آجدار A2  
5 12 شاخه آجدار A3  
6 14 شاخه آجدار A3  

 
       

امیرکبیر خزر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 18300
3 14 شاخه آجدار A3 18200
4 16 شاخه آجدار A3 18200
5 18 شاخه آجدار A3 18200
6 20 شاخه آجدار A3 18200

 
       

نیشابور (فولادخراسان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 18150
3 18 شاخه آجدار A3 18150
4 20 شاخه آجدار A3 18150
5 22 شاخه آجدار A3 18150
6 25 شاخه آجدار A3 18150
7 28 شاخه آجدار A3 18150
8 32 شاخه آجدار A3  

 
       

نیک‌صدرای‌طوس

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 18550
2 14 شاخه آجدار A3 18350
3 16 شاخه آجدار A3 18350
4 18 شاخه آجدار A3 18350
5 20 شاخه آجدار A3 18350
6 22 شاخه آجدار A3 18350
7 25 شاخه آجدار A3 18350
8 28 شاخه آجدار A3 18350

 
       

الیگودرز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 کلاف آجدار A2 19500
2 10 کلاف آجدار A2 19550

 
       

شیراز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف ساده A2 19800
2 10 کلاف ساده A2 19600
3 8 کلاف آجدار A2  
4 10 کلاف آجدار A2 19450
5 12 کلاف آجدار A2 18950
6 14 کلاف آجدار A2 19650
7 12 شاخه آجدار A2 18450
8 14 شاخه آجدار A2 18450

 
       

حسن‌رود (فولادگیلان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19850
2 10 شاخه آجدار A2 18850
3 12 شاخه آجدار A2 18650
4 14 شاخه آجدار A2 18550
5 16 شاخه آجدار A2 18550
6 18 شاخه آجدار A2  

 
       

گلستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف ساده A2  
3 8 کلاف آجدار A2  
4 10 کلاف آجدار A2  
5 8 شاخه آجدار A3 20500
6 10 شاخه آجدار A3 20000
7 12 شاخه آجدار A3 19800
8 14 شاخه آجدار A3 19600
9 16 شاخه آجدار A3 19600
10 18 شاخه آجدار A3 19600
11 20 شاخه آجدار A3  
12 25 شاخه آجدار A3  

 
       

البرز


 
ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 18000
         

 
       

خرم‌دشت‌تاکستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 18200
2 16 شاخه آجدار A3 18200
3 18 شاخه آجدار A3 18200
4 20 شاخه آجدار A3 18200
5 22 شاخه آجدار A3 18200
6 25 شاخه آجدار A3  

 
       

کاوه‌تیکمه‌داش

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 18900
3 12 شاخه آجدار A3 18750
4 14 شاخه آجدار A3 18750
5 16 شاخه آجدار A3 18550
6 18 شاخه آجدار A3 18550
7 20 شاخه آجدار A3 18550
8 22 شاخه آجدار A3 18550
9 25 شاخه آجدار A3 18550
10 28 شاخه آجدار A3 18750
11 32 شاخه آجدار A3 18750
         

 
       

شاهرود

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 12 شاخه آجدار A3 18650
2 14 شاخه آجدار A3 18350
3 16 شاخه آجدار A3 18350
4 18 شاخه آجدار A3 18350
5 20 شاخه آجدار A3 18350
6 22 شاخه آجدار A3 18350
7 25 شاخه آجدار A3 18350
         

 
       

کرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 18200

 
       

بردسیر کرمان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 18900
2 12 شاخه آجدار A2 18400
3 14 شاخه آجدار A2 18400
4 18 شاخه آجدار A2 18400
5 14 شاخه آجدار A3 18600
6 16 شاخه آجدار A3 18600

 
       

آریا ذوب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3 18950
4 14 شاخه آجدار A3 18100
5 16 شاخه آجدار A3 18100
6 18 شاخه آجدار A3 18100
7 20 شاخه آجدار A3 18100
8 22 شاخه آجدار A3 18100
9 25 شاخه آجدار A3 18100

 
       

شاهین بناب

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19800
2 10 شاخه آجدار A2 19100
3 12 شاخه آجدار A3 18850
4 14 شاخه آجدار A3 18850
5 16 شاخه آجدار A3 18700
6 18 شاخه آجدار A3 18700
7 20 شاخه آجدار A3 18700
8 22 شاخه آجدار A3 18700
9 25 شاخه آجدار A3 18700
10 28 شاخه آجدار A3 18850
11 30 شاخه آجدار A3 18850
12 32 شاخه آجدار A3 18850

 
       

سیادن ابهر

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 10 شاخه آجدار A2 18150
2 12 شاخه آجدار A2 18050
3 14 شاخه آجدار A2 18050
4 16 شاخه آجدار A2 18050
5 18 شاخه آجدار A2 18050
6 20 شاخه آجدار A2 18050

 
       

پرشین‌فولاد

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 18050
2 16 شاخه آجدار A3 18050
3 18 شاخه آجدار A3 18050
4 20 شاخه آجدار A3 18050
5 22 شاخه آجدار A3 18050
6 25 شاخه آجدار A3 18050

 
       

صدر فولاد لرستان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 18250
3 16 شاخه آجدار A3 18250
4 18 شاخه آجدار A3 18250
5 20 شاخه آجدار A3 18250
6 25 شاخه آجدار A3  

 
       

صبا فولاد زاگرس

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 18450
2 14 شاخه آجدار A3 18200
3 16 شاخه آجدار A3 18200
4 18 شاخه آجدار A3 18200
5 20 شاخه آجدار A3 18200
6 22 شاخه آجدار A3 18200
7 25 شاخه آجدار A3 18200
8 28 شاخه آجدار A3 18400
9 32 شاخه آجدار A3 18400
         

 
       

کوثر اهواز

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A2 18100
2 16 شاخه آجدار A3 18100
3 18 شاخه آجدار A3 18100
4 20 شاخه آجدار A3 18100
5 22 شاخه آجدار A3 18100
6 25 شاخه آجدار A3 18150
7 28 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3 18150

 
       

فولاد یزد

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 19700
2 18 شاخه آجدار A3  
3 20 شاخه آجدار A3  
4 22 شاخه آجدار A3  
5 25 شاخه آجدار A3  
6 28 شاخه آجدار A3  

 
       

آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3 18450
4 14 شاخه آجدار A3 18350
5 16 شاخه آجدار A3 18350
6 18 شاخه آجدار A3 18350
7 20 شاخه آجدار A3 18350
8 22 شاخه آجدار A3 18350
9 25 شاخه آجدار A3 18350
         

 
       

فردوس ارومیه

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A3 18150
2 16 شاخه آجدار A3 18100
3 18 شاخه آجدار A3 18100
4 20 شاخه آجدار A3 18100

 
       

میانه (فولادآذربایجان)

 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
 
(ریال) 
1 14 شاخه آجدار A3 18680
2 16 شاخه آجدار A3 18680
3 18 شاخه آجدار A3 18680
4 20 شاخه آجدار A3 18680
5 22 شاخه آجدار A3 18680
6 25 شاخه آجدار A3 18680
7 28 شاخه آجدار A3 18900
8 32 شاخه آجدار A3 18900

 
       

فلز گستر ارشیا


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت آنالیز قیمت کارخانه
(ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 17900
2 18 شاخه آجدار A3 17900


 
     

قیمت میلگرد در بنادر ایران


 

ردیف سایز میلگرد
(mm)
حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر
(ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام  
2 6.5  (800کیلویی) کلاف ساده روس | بندر انزلی  
3 6.5  (2000کیلویی) کلاف ساده روس | بندر انزلی 20270
4 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 19670  توضیحات:

  قیمت‌های فوق، قیمت اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.

  بارگیری از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)

  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش الزامی می‌باشد.

  آن دسته از تولیدکنندگان محترم که قیمت روزانه محصولاتشان در جدول فوق موجود نیست؛
در صورت تمایل به درج قیمت تولیدات خود، با واحد سایت تماس بگیرند.

شماره تماس:        42232676-031
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 867840 5 شهريور 1393 ساعت 08:30 ق.ظ
 

 
کلیه حقوق وب‌سایت برای " اصفهان آهن " محفوظ می‌باشد
"هرگونه کپی‌برداری از مطالب وب‌سایت پیگرد قانونی دارد"