آخرین آپدیت: سه‌شنبه 31 فروردین‌ماه ساعت 14:17


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :       در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
 

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17700
2 14 شاخه آجدار A3 17700
3 16 شاخه آجدار A3 17700
4 18 شاخه آجدار A3 17500
5 20 شاخه آجدار A3 17500
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3 -
9 30 شاخه آجدار A3 -
10 32 شاخه آجدار A3 17600
 

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18420
2 10 شاخه آجدار A2 17720
3 12 شاخه آجدار A2 17720
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18420
2 10 شاخه آجدار A2 17720
3 12 شاخه آجدار A2 17720

 

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 19250
2 10 شاخه آجدار A2 18950
3 12 شاخه آجدار A3 18550
4 14 شاخه آجدار A3 18250
5 16 شاخه آجدار A3 18250
6 18 شاخه آجدار A3 18250
7 20 شاخه آجدار A3 18250
8 22 شاخه آجدار A3 18250
9 25 شاخه آجدار A3 18250

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17850
2 12 شاخه آجدار A2 17850
3 14 شاخه آجدار A3 17550
4 16 شاخه آجدار A3 17550
5 18 شاخه آجدار A3 17550
6 20 شاخه آجدار A3 17550
7 22 شاخه آجدار A3 17550
8 25 شاخه آجدار A3 17550

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 18200
2 12 شاخه آجدار A3 18200
3 14 شاخه آجدار A3 17700
4 16 شاخه آجدار A3 17700
5 18 شاخه آجدار A3 17700
6 20 شاخه آجدار A3 17700
7 22 شاخه آجدار A3 17700
8 25 شاخه آجدار A3 17700

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3  
2 16 شاخه آجدار A3 17250
3 18 شاخه آجدار A3 17250
4 20 شاخه آجدار A3 17250
5 22 شاخه آجدار A3 17250
6 25 شاخه آجدار A3 17250
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18400
2 10 شاخه آجدار A2 18200
3 12 شاخه آجدار A3 17700
4 14 شاخه آجدار A3 17700
5 16 شاخه آجدار A3 17700
6 18 شاخه آجدار A3 17700
7 20 شاخه آجدار A3 17700
8 22 شاخه آجدار A3 17700
9 25 شاخه آجدار A3 17700
10 28 شاخه آجدار A3 17700

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18600
2 10 شاخه آجدار A2 18400
3 12 شاخه آجدار A3 17800
4 14 شاخه آجدار A3 17800
5 16 شاخه آجدار A3 17800
6 18 شاخه آجدار A3 17800
7 20 شاخه آجدار A3 17800
8 22 شاخه آجدار A3 17800

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2 18550
4 14 شاخه آجدار A2 18550
5 16 شاخه آجدار A2 18550
6 18 شاخه آجدار A2 18550
7 20 شاخه آجدار A2 18550

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 17400
3 14 شاخه آجدار A3 17200
4 16 شاخه آجدار A3 17200
5 18 شاخه آجدار A3 17200
6 20 شاخه آجدار A3 17200
7 22 شاخه آجدار A3 17200
8 25 شاخه آجدار A3 17200
9 28 شاخه آجدار A3 17200
10 32 شاخه آجدار A3 17400

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A2  

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A2  
5 14 کلاف آجدار A2  
6 16 کلاف آجدار A2  
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 16 شاخه آجدار A2  

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 17250
3 16 شاخه آجدار A3 17250
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 17200
8 22 شاخه آجدار A3 17200
9 25 شاخه آجدار A3 17200
10 28 شاخه آجدار A3 17200
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 17200
13 40 شاخه آجدار A3 18100

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3  
12 40 شاخه آجدار A3  

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 19000
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 کلاف آجدار A2  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 14 شاخه آجدار A2 17000
4 16 شاخه آجدار A2 17000
5 18 شاخه آجدار A2 17200
6 20 شاخه آجدار A2 17200

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 19300
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 کلاف آجدار A2 19300
4 12 کلاف آجدار A2  
5 8 شاخه آجدار A3 19000
6 10 شاخه آجدار A3 18600
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18200
2 10 شاخه آجدار A2 18000
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3 17500
6 18 شاخه آجدار A3 17500
7 20 شاخه آجدار A3 17500
8 22 شاخه آجدار A3 17500
9 25 شاخه آجدار A3 17500
10 28 شاخه آجدار A3 17500
11 32 شاخه آجدار A3 17500

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17950
2 12 شاخه آجدار A2 17550
3 14 شاخه آجدار A3 17450
4 16 شاخه آجدار A3 17450
5 18 شاخه آجدار A3 17450
6 20 شاخه آجدار A3 17450
7 22 شاخه آجدار A3 17450
8 25 شاخه آجدار A3 17450
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3 18400
3 12 شاخه آجدار A3 18400
4 14 شاخه آجدار A3 18150
5 16 شاخه آجدار A3 18150
6 18 شاخه آجدار A3 17950
7 20 شاخه آجدار A3 17950
8 22 شاخه آجدار A3 17950
9 25 شاخه آجدار A3 17950
10 32 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 18000
2 14 شاخه آجدار A3 17600
3 16 شاخه آجدار A3 17400
4 18 شاخه آجدار A3 17250
5 20 شاخه آجدار A3 17250
6 22 شاخه آجدار A3 17250
7 25 شاخه آجدار A3 17250
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17950
2 12 شاخه آجدار A2 17950


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 19600
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18500

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 561
1 ارديبهشت 1395 ساعت 09:12 ق.ظ