آخرین آپدیت: دوشنبه 30 فروردین‌ماه ساعت 14:27


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
 

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 18050
2 14 شاخه آجدار A3 17950
3 16 شاخه آجدار A3 17950
4 18 شاخه آجدار A3 17850
5 20 شاخه آجدار A3 17850
6 22 شاخه آجدار A3 17750
7 25 شاخه آجدار A3 17750
8 28 شاخه آجدار A3 17750
9 30 شاخه آجدار A3 -
10 32 شاخه آجدار A3 17750
 

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18320
2 10 شاخه آجدار A2 17620
3 12 شاخه آجدار A2 17620
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18320
2 10 شاخه آجدار A2 17620
3 12 شاخه آجدار A2 17620

 

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16050
2 12 شاخه آجدار A2 16050
3 14 شاخه آجدار A3 15550
4 16 شاخه آجدار A3 15550
5 18 شاخه آجدار A3 15550
6 20 شاخه آجدار A3 15550
7 22 شاخه آجدار A3 15550
8 25 شاخه آجدار A3 15550

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17100
2 12 شاخه آجدار A3 17100
3 14 شاخه آجدار A3 16500
4 16 شاخه آجدار A3 16800
5 18 شاخه آجدار A3 16500
6 20 شاخه آجدار A3 16500
7 22 شاخه آجدار A3 16500
8 25 شاخه آجدار A3 16500

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 17500
2 16 شاخه آجدار A3 17500
3 18 شاخه آجدار A3 17500
4 20 شاخه آجدار A3 17500
5 22 شاخه آجدار A3 17500
6 25 شاخه آجدار A3 17500
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18250
2 10 شاخه آجدار A2 18050
3 12 شاخه آجدار A3 17550
4 14 شاخه آجدار A3 17550
5 16 شاخه آجدار A3 17550
6 18 شاخه آجدار A3 17550
7 20 شاخه آجدار A3 17550
8 22 شاخه آجدار A3 17550
9 25 شاخه آجدار A3 17550
10 28 شاخه آجدار A3 17550

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18500
2 10 شاخه آجدار A2 18300
3 12 شاخه آجدار A3 17700
4 14 شاخه آجدار A3 17700
5 16 شاخه آجدار A3 17700
6 18 شاخه آجدار A3 17700
7 20 شاخه آجدار A3 17700
8 22 شاخه آجدار A3 17700

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2  
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  
6 18 شاخه آجدار A2  
7 20 شاخه آجدار A2  

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 17300
3 14 شاخه آجدار A3 17100
4 16 شاخه آجدار A3 17100
5 18 شاخه آجدار A3 17100
6 20 شاخه آجدار A3 17100
7 22 شاخه آجدار A3 17100
8 25 شاخه آجدار A3 17100
9 28 شاخه آجدار A3 17100
10 32 شاخه آجدار A3 17300

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A2  

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A2  
5 14 کلاف آجدار A2  
6 16 کلاف آجدار A2  
7 10 شاخه آجدار A2  
8 12 شاخه آجدار A2  
9 14 شاخه آجدار A2  
10 16 شاخه آجدار A2  

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 17400
3 16 شاخه آجدار A3 17400
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3 17250
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3 17250
9 25 شاخه آجدار A3 17250
10 28 شاخه آجدار A3 17250
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 17250
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
11 36 شاخه آجدار A3  
12 40 شاخه آجدار A3  

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2  
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 کلاف آجدار A2  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2  
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  
6 18 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17300
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A2  
5 8 شاخه آجدار A3 17300
6 10 شاخه آجدار A3 16800
7 12 شاخه آجدار A3 16600
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 18000
2 10 شاخه آجدار A2 17800
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3 17300
6 18 شاخه آجدار A3 17300
7 20 شاخه آجدار A3 17300
8 22 شاخه آجدار A3 17300
9 25 شاخه آجدار A3 17300
10 28 شاخه آجدار A3 17300
11 32 شاخه آجدار A3 17300

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 17750
2 12 شاخه آجدار A2 17550
3 14 شاخه آجدار A3 17450
4 16 شاخه آجدار A3 17450
5 18 شاخه آجدار A3 17450
6 20 شاخه آجدار A3 17450
7 22 شاخه آجدار A3 17450
8 25 شاخه آجدار A3 17450
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3 17200
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 18220
2 14 شاخه آجدار A3 17820
3 16 شاخه آجدار A3 17620
4 18 شاخه آجدار A3 17420
5 20 شاخه آجدار A3 17420
6 22 شاخه آجدار A3 17420
7 25 شاخه آجدار A3 17420
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 16700
2 12 شاخه آجدار A2 16700


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 20100
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18100

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 356
31 فروردين 1395 ساعت 08:48 ق.ظ