آخرین آپدیت: شنبه 28 فروردین‌ماه ساعت 13:37


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
 

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 15900
2 14 شاخه آجدار A3 15800
3 16 شاخه آجدار A3 15800
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3 15600
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3 14900
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2 15200
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16120
2 10 شاخه آجدار A2 15420
3 12 شاخه آجدار A2 15420
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16220
2 10 شاخه آجدار A2 15520
3 12 شاخه آجدار A2 15520

 

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16600
2 10 شاخه آجدار A2 16200
3 12 شاخه آجدار A3 15900
4 14 شاخه آجدار A3 15600
5 16 شاخه آجدار A3 15600
6 18 شاخه آجدار A3 15600
7 20 شاخه آجدار A3 15600
8 22 شاخه آجدار A3 15600
9 25 شاخه آجدار A3 15600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15450
2 12 شاخه آجدار A2 15450
3 14 شاخه آجدار A3 15100
4 16 شاخه آجدار A3 15100
5 18 شاخه آجدار A3 15100
6 20 شاخه آجدار A3 15100
7 22 شاخه آجدار A3 15100
8 25 شاخه آجدار A3 15100

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 15500
2 12 شاخه آجدار A3 15500
3 14 شاخه آجدار A3 15200
4 16 شاخه آجدار A3 15200
5 18 شاخه آجدار A3 15200
6 20 شاخه آجدار A3 15200
7 22 شاخه آجدار A3 15200
8 25 شاخه آجدار A3 15200

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 15200
2 16 شاخه آجدار A3 15200
3 18 شاخه آجدار A3 15200
4 20 شاخه آجدار A3 15200
5 22 شاخه آجدار A3 15200
6 25 شاخه آجدار A3 15200
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16800
2 10 شاخه آجدار A2 16500
3 12 شاخه آجدار A3 16100
4 14 شاخه آجدار A3 16100
5 16 شاخه آجدار A3 16100
6 18 شاخه آجدار A3 16100
7 20 شاخه آجدار A3 16100
8 22 شاخه آجدار A3 16100
9 25 شاخه آجدار A3 16100
10 28 شاخه آجدار A3 16100

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16750
2 10 شاخه آجدار A2 16550
3 12 شاخه آجدار A3 16050
4 14 شاخه آجدار A3 16050
5 16 شاخه آجدار A3 16050
6 18 شاخه آجدار A3 16050
7 20 شاخه آجدار A3 16050
8 22 شاخه آجدار A3 16050

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2 15950
4 14 شاخه آجدار A2 15950
5 16 شاخه آجدار A2 15950
6 18 شاخه آجدار A2 15950
7 20 شاخه آجدار A2 15950

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 14250
3 14 شاخه آجدار A3 13650
4 16 شاخه آجدار A3 13650
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 13650
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3 13650

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 15300
3 14 شاخه آجدار A3 15100
4 16 شاخه آجدار A3 15100
5 18 شاخه آجدار A3 15100
6 20 شاخه آجدار A3 15100
7 22 شاخه آجدار A3 15100
8 25 شاخه آجدار A3 15100
9 28 شاخه آجدار A3 15100
10 32 شاخه آجدار A3 15300

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 15100
2 10 کلاف آجدار A2  

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2 15300
3 10 کلاف آجدار A2 15300
4 12 کلاف آجدار A2 15700
5 14 کلاف آجدار A2 16000
6 16 کلاف آجدار A2 16000
7 10 شاخه آجدار A2 14600
8 12 شاخه آجدار A2 14600
9 14 شاخه آجدار A2 14400
10 16 شاخه آجدار A2 14400

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 15350
3 16 شاخه آجدار A3 15350
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3 15350
6 22 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A2 15100
3 12 شاخه آجدار A3 14000
4 14 شاخه آجدار A3 13800
5 16 شاخه آجدار A3 13800
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 13800
8 22 شاخه آجدار A3 13750
9 25 شاخه آجدار A3 13750
10 28 شاخه آجدار A3 13750
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 13750
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 15500
4 18 شاخه آجدار A3 15500
5 20 شاخه آجدار A3 15500
6 22 شاخه آجدار A3 15500
7 25 شاخه آجدار A3 15500
8 28 شاخه آجدار A3 15500
9 30 شاخه آجدار A3 15500
10 32 شاخه آجدار A3 15500
11 36 شاخه آجدار A3 16500
12 40 شاخه آجدار A3 16500

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 16020
2 8 کلاف آجدار A2 15970
3 10 کلاف آجدار A2  

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 15250
2 12 شاخه آجدار A3 14350
3 14 شاخه آجدار A3 14250
4 16 شاخه آجدار A3 14250
5 18 شاخه آجدار A3 14250
6 20 شاخه آجدار A3 14250
7 22 شاخه آجدار A3 14250
8 25 شاخه آجدار A3 14250

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14800
2 10 شاخه آجدار A2 14500
3 12 شاخه آجدار A2 14050
4 14 شاخه آجدار A2 13750
5 16 شاخه آجدار A2 13750
6 18 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 17000
2 8 کلاف آجدار A2  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A2  
5 8 شاخه آجدار A3  
6 10 شاخه آجدار A3 16500
7 12 شاخه آجدار A3 16300
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 16700
2 10 شاخه آجدار A2 16400
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3 16000
6 18 شاخه آجدار A3 16000
7 20 شاخه آجدار A3 16000
8 22 شاخه آجدار A3 16000
9 25 شاخه آجدار A3 16000
10 28 شاخه آجدار A3 16000
11 32 شاخه آجدار A3 16000

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15550
2 12 شاخه آجدار A2 15550
3 14 شاخه آجدار A3 15250
4 16 شاخه آجدار A3 15250
5 18 شاخه آجدار A3 15250
6 20 شاخه آجدار A3 15250
7 22 شاخه آجدار A3 15250
8 25 شاخه آجدار A3 15250
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3 15300
5 16 شاخه آجدار A3 15300
6 18 شاخه آجدار A3 15200
7 20 شاخه آجدار A3 15200
8 22 شاخه آجدار A3 15200
9 25 شاخه آجدار A3 15200
10 28 شاخه آجدار A3 15400


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 17800
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 17200
4 18 شاخه آجدار A3 17000
5 20 شاخه آجدار A3 17000
6 22 شاخه آجدار A3 17000
7 25 شاخه آجدار A3 17000
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 15600
2 12 شاخه آجدار A2 15500


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 18050
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 16050

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 319
29 فروردين 1395 ساعت 10:48 ق.ظ