آخرین آپدیت: یکشنبه 22 فروردین‌ماه ساعت 16:15


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
 

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 13950
2 14 شاخه آجدار A3 13950
3 16 شاخه آجدار A3 13950
4 18 شاخه آجدار A3 13600
5 20 شاخه آجدار A3 13650
6 22 شاخه آجدار A3 13600
7 25 شاخه آجدار A3 13750
8 28 شاخه آجدار A3 13700
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14420
2 10 شاخه آجدار A2 13720
3 12 شاخه آجدار A2 13720
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14520
2 10 شاخه آجدار A2 13820
3 12 شاخه آجدار A2 13820

 

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14500
2 10 شاخه آجدار A2 14200
3 12 شاخه آجدار A3 13900
4 14 شاخه آجدار A3 13600
5 16 شاخه آجدار A3 13600
6 18 شاخه آجدار A3 13600
7 20 شاخه آجدار A3 13600
8 22 شاخه آجدار A3 13600
9 25 شاخه آجدار A3 13600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13850
2 12 شاخه آجدار A2 13850
3 14 شاخه آجدار A3 13550
4 16 شاخه آجدار A3 13550
5 18 شاخه آجدار A3 13550
6 20 شاخه آجدار A3 13550
7 22 شاخه آجدار A3 13550
8 25 شاخه آجدار A3 13550

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 13750
2 16 شاخه آجدار A3 13650
3 18 شاخه آجدار A3 13650
4 20 شاخه آجدار A3 13650
5 22 شاخه آجدار A3 13650
6 25 شاخه آجدار A3 13650
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15050
2 10 شاخه آجدار A2 14850
3 12 شاخه آجدار A3 14250
4 14 شاخه آجدار A3 14250
5 16 شاخه آجدار A3 14250
6 18 شاخه آجدار A3 14250
7 20 شاخه آجدار A3 14250
8 22 شاخه آجدار A3 14250
9 25 شاخه آجدار A3 14250
10 28 شاخه آجدار A3 14250

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15150
2 10 شاخه آجدار A2 14850
3 12 شاخه آجدار A3 14250
4 14 شاخه آجدار A3 14250
5 16 شاخه آجدار A3 14250
6 18 شاخه آجدار A3 14250
7 20 شاخه آجدار A3 14250
8 22 شاخه آجدار A3 14250

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2 14550
3 12 شاخه آجدار A2 14350
4 14 شاخه آجدار A2 14350
5 16 شاخه آجدار A2 14350
6 18 شاخه آجدار A2 14350
7 20 شاخه آجدار A2 14350

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 14400
3 14 شاخه آجدار A3 13900
4 16 شاخه آجدار A3 13900
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 13900
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 15150
2 10 کلاف آجدار A2  

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2 15300
3 10 کلاف آجدار A2 15300
4 12 کلاف آجدار A2 15700
5 14 کلاف آجدار A2 16000
6 16 کلاف آجدار A2 16000
7 10 شاخه آجدار A2 14600
8 12 شاخه آجدار A2 14600
9 14 شاخه آجدار A2 14400
10 16 شاخه آجدار A2 14400

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 13600
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3 13600
6 22 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A2 15100
3 12 شاخه آجدار A3 14000
4 14 شاخه آجدار A3 13800
5 16 شاخه آجدار A3 13800
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 13800
8 22 شاخه آجدار A3 13750
9 25 شاخه آجدار A3 13750
10 28 شاخه آجدار A3 13750
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 13750
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 13750
4 18 شاخه آجدار A3 13750
5 20 شاخه آجدار A3 13750
6 22 شاخه آجدار A3 13750
7 25 شاخه آجدار A3 13750
8 28 شاخه آجدار A3 13750
9 30 شاخه آجدار A3 13750
10 32 شاخه آجدار A3 13750
11 36 شاخه آجدار A3 14750
12 40 شاخه آجدار A3 14750

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 15250
2 8 کلاف آجدار A2 15000
3 10 کلاف آجدار A2 14900

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14700
2 10 شاخه آجدار A2 14350
3 12 شاخه آجدار A2 13900
4 14 شاخه آجدار A2 13500
5 16 شاخه آجدار A2 13500
6 18 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 14500
2 8 کلاف آجدار A2 14300
3 10 کلاف آجدار A2 14300
4 12 کلاف آجدار A2 14300
5 8 شاخه آجدار A3 14300
6 10 شاخه آجدار A3 13800
7 12 شاخه آجدار A3 13600
8 14 شاخه آجدار A3 13600
9 16 شاخه آجدار A3 13600
10 18 شاخه آجدار A3 13600
11 20 شاخه آجدار A3 13600

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15000
2 10 شاخه آجدار A2 14900
3 12 شاخه آجدار A3 14200
4 14 شاخه آجدار A3 14200
5 16 شاخه آجدار A3 14200
6 18 شاخه آجدار A3 14200
7 20 شاخه آجدار A3 14200
8 22 شاخه آجدار A3 14200
9 25 شاخه آجدار A3 14200
10 28 شاخه آجدار A3 14200
11 32 شاخه آجدار A3 14200

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13450
2 12 شاخه آجدار A2 13250
3 14 شاخه آجدار A3 12950
4 16 شاخه آجدار A3 12950
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3 12950
8 25 شاخه آجدار A3 12950
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3 14000
5 16 شاخه آجدار A3 14000
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 14200
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 13600
4 18 شاخه آجدار A3 13400
5 20 شاخه آجدار A3 13400
6 22 شاخه آجدار A3 13400
7 25 شاخه آجدار A3 13400
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2 13900


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 15950
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 15150

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 298
23 فروردين 1395 ساعت 09:53 ق.ظ