آخرین آپدیت: سه‌شنبه 17 فروردین‌ماه ساعت 16:15


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
 

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 14250
3 16 شاخه آجدار A3 14250
4 18 شاخه آجدار A3 14000
5 20 شاخه آجدار A3 14000
6 22 شاخه آجدار A3 14000
7 25 شاخه آجدار A3 14000
8 28 شاخه آجدار A3 14000
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14720
2 10 شاخه آجدار A2 14020
3 12 شاخه آجدار A2 14020
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14820
2 10 شاخه آجدار A2 14120
3 12 شاخه آجدار A2 14120

 

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14500
2 10 شاخه آجدار A2 14200
3 12 شاخه آجدار A3 13900
4 14 شاخه آجدار A3 13600
5 16 شاخه آجدار A3 13600
6 18 شاخه آجدار A3 13600
7 20 شاخه آجدار A3 13600
8 22 شاخه آجدار A3 13600
9 25 شاخه آجدار A3 13600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13550
2 12 شاخه آجدار A2 13550
3 14 شاخه آجدار A3 13350
4 16 شاخه آجدار A3 13350
5 18 شاخه آجدار A3 13350
6 20 شاخه آجدار A3 13350
7 22 شاخه آجدار A3 13350
8 25 شاخه آجدار A3 13350

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 14050
2 16 شاخه آجدار A3 13950
3 18 شاخه آجدار A3 13950
4 20 شاخه آجدار A3 13950
5 22 شاخه آجدار A3 13950
6 25 شاخه آجدار A3 13950
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15500
2 10 شاخه آجدار A2 15300
3 12 شاخه آجدار A3 14800
4 14 شاخه آجدار A3 14800
5 16 شاخه آجدار A3 14800
6 18 شاخه آجدار A3 14800
7 20 شاخه آجدار A3 14800
8 22 شاخه آجدار A3 14800
9 25 شاخه آجدار A3 14800
10 28 شاخه آجدار A3 14800

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15350
2 10 شاخه آجدار A2 15050
3 12 شاخه آجدار A3 14550
4 14 شاخه آجدار A3 14550
5 16 شاخه آجدار A3 14550
6 18 شاخه آجدار A3 14550
7 20 شاخه آجدار A3 14550
8 22 شاخه آجدار A3 14550

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2 14350
4 14 شاخه آجدار A2 14350
5 16 شاخه آجدار A2 14350
6 18 شاخه آجدار A2 14350
7 20 شاخه آجدار A2 14350

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3 14000
4 16 شاخه آجدار A3 14000
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3  

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2 15200
2 10 کلاف آجدار A2 15200

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2 15100
3 10 کلاف آجدار A2 15100
4 12 کلاف آجدار A2 15500
5 14 کلاف آجدار A2 15800
6 16 کلاف آجدار A2 15800
7 10 شاخه آجدار A2 14400
8 12 شاخه آجدار A2 14400
9 14 شاخه آجدار A2 14200
10 16 شاخه آجدار A2 14200

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 13800
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A2 15100
3 12 شاخه آجدار A3 14000
4 14 شاخه آجدار A3 13800
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 13800
8 22 شاخه آجدار A3 13800
9 25 شاخه آجدار A3 13800
10 28 شاخه آجدار A3 13800
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 13800
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 14000
2 14 شاخه آجدار A3 14000
3 16 شاخه آجدار A3 13700
4 18 شاخه آجدار A3 13700
5 20 شاخه آجدار A3 13700
6 22 شاخه آجدار A3 13700
7 25 شاخه آجدار A3 13700
8 28 شاخه آجدار A3 13700
9 30 شاخه آجدار A3 13700
10 32 شاخه آجدار A3 13700
11 36 شاخه آجدار A3 15000
12 40 شاخه آجدار A3 15000

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 15350
2 8 کلاف آجدار A2 15100
3 10 کلاف آجدار A2 15000

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15300
2 10 شاخه آجدار A2 14950
3 12 شاخه آجدار A2 14500
4 14 شاخه آجدار A2 14000
5 16 شاخه آجدار A2 14000
6 18 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 14500
2 8 کلاف آجدار A2 14300
3 10 کلاف آجدار A2 14300
4 12 کلاف آجدار A2 14300
5 8 شاخه آجدار A3 14300
6 10 شاخه آجدار A3 13800
7 12 شاخه آجدار A3 13600
8 14 شاخه آجدار A3 13600
9 16 شاخه آجدار A3 13600
10 18 شاخه آجدار A3 13600
11 20 شاخه آجدار A3 13600

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 15300
2 10 شاخه آجدار A2 15000
3 12 شاخه آجدار A3 14500
4 14 شاخه آجدار A3 14500
5 16 شاخه آجدار A3 14500
6 18 شاخه آجدار A3 14500
7 20 شاخه آجدار A3 14500
8 22 شاخه آجدار A3 14500
9 25 شاخه آجدار A3 14500
10 28 شاخه آجدار A3 14500
11 32 شاخه آجدار A3 14500

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13450
2 12 شاخه آجدار A2 13250
3 14 شاخه آجدار A3 12950
4 16 شاخه آجدار A3 12950
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3 12950
8 25 شاخه آجدار A3 12950
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3 14000
6 18 شاخه آجدار A3 13900
7 20 شاخه آجدار A3 13900
8 22 شاخه آجدار A3 13900
9 25 شاخه آجدار A3 13900
10 28 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 14600
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 14000
4 18 شاخه آجدار A3 13800
5 20 شاخه آجدار A3 13800
6 22 شاخه آجدار A3 13800
7 25 شاخه آجدار A3 13800
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 15920
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 15420

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 282
18 فروردين 1395 ساعت 09:32 ق.ظ