آخرین آپدیت: یکشنبه 15 فروردین‌ماه ساعت 16:00


 
قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
 

ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 13650
2 14 شاخه آجدار A3 13650
3 16 شاخه آجدار A3 13650
4 18 شاخه آجدار A3 13200
5 20 شاخه آجدار A3 13200
6 22 شاخه آجدار A3 13200
7 25 شاخه آجدار A3 13200
8 28 شاخه آجدار A3  
9 30 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  
 

کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 8 کلاف آجدار A3  
3 10 کلاف آجدار A2  
4 12 کلاف آجدار A3  
5 8 شاخه آجدار A2  
6 10 شاخه آجدار A2  
7 12 شاخه آجدار A3  
8 14 شاخه آجدار A3  
9 16 شاخه آجدار A3  
10 18 شاخه آجدار A3  
11 20 شاخه آجدار A3  
12 22 شاخه آجدار A3  
13 25 شاخه آجدار A3  
14 28 شاخه آجدار A3  
15 30 شاخه آجدار A3  
16 32 شاخه آجدار A3  

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14220
2 10 شاخه آجدار A2 13520
3 12 شاخه آجدار A2 13520
4 14 شاخه آجدار A3  

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14220
2 10 شاخه آجدار A2 13520
3 12 شاخه آجدار A2 13520

 

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14500
2 10 شاخه آجدار A2 14200
3 12 شاخه آجدار A3 13900
4 14 شاخه آجدار A3 13600
5 16 شاخه آجدار A3 13600
6 18 شاخه آجدار A3 13600
7 20 شاخه آجدار A3 13600
8 22 شاخه آجدار A3 13600
9 25 شاخه آجدار A3 13600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13550
2 12 شاخه آجدار A2 13550
3 14 شاخه آجدار A3 13350
4 16 شاخه آجدار A3 13350
5 18 شاخه آجدار A3 13350
6 20 شاخه آجدار A3 13350
7 22 شاخه آجدار A3 13350
8 25 شاخه آجدار A3 13350

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 13300
2 16 شاخه آجدار A3 13200
3 18 شاخه آجدار A3 13200
4 20 شاخه آجدار A3 13200
5 22 شاخه آجدار A3 13200
6 25 شاخه آجدار A3 13200
7 28 شاخه آجدار A3  

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14600
2 10 شاخه آجدار A2 14400
3 12 شاخه آجدار A3 13800
4 14 شاخه آجدار A3 13800
5 16 شاخه آجدار A3 13800
6 18 شاخه آجدار A3 13800
7 20 شاخه آجدار A3 13800
8 22 شاخه آجدار A3 13800
9 25 شاخه آجدار A3 13800
10 28 شاخه آجدار A3 13800

دُرپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14500
2 10 شاخه آجدار A2 14200
3 12 شاخه آجدار A3 13700
4 14 شاخه آجدار A3 13700
5 16 شاخه آجدار A3 13700
6 18 شاخه آجدار A3 13700
7 20 شاخه آجدار A3 13700
8 22 شاخه آجدار A3 13700

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2 13400
4 14 شاخه آجدار A2 13400
5 16 شاخه آجدار A2 13400
6 18 شاخه آجدار A2 13400
7 20 شاخه آجدار A2 13400

امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3 13850
3 14 شاخه آجدار A3 13250
4 16 شاخه آجدار A3 13250
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3 13250
7 25 شاخه آجدار A3  
8 32 شاخه آجدار A3 13250

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  
9 28 شاخه آجدار A3  
10 32 شاخه آجدار A3  

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3  
5 20 شاخه آجدار A3  
6 22 شاخه آجدار A3  
7 25 شاخه آجدار A3  
8 28 شاخه آجدار A3  
9 32 شاخه آجدار A3  

الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A2 14800

شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2  
2 10 کلاف ساده A2 14400
3 10 کلاف آجدار A2 14400
4 12 کلاف آجدار A2 14800
5 14 کلاف آجدار A2 15100
6 16 کلاف آجدار A2 15100
7 10 شاخه آجدار A2 13700
8 12 شاخه آجدار A2 13700
9 14 شاخه آجدار A2 13500
10 16 شاخه آجدار A2 13500

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3  
2 14 شاخه آجدار A3 13100
3 16 شاخه آجدار A3  
4 18 شاخه آجدار A3 13100
5 20 شاخه آجدار A3 13100
6 22 شاخه آجدار A3  

یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف آجدار A2  
2 10 کلاف آجدار A2 14700
3 12 شاخه آجدار A3 13400
4 14 شاخه آجدار A3 13100
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3 13100
8 22 شاخه آجدار A3 13100
9 25 شاخه آجدار A3 13100
10 28 شاخه آجدار A3 13100
11 30 شاخه آجدار A3  
12 32 شاخه آجدار A3 13100
13 40 شاخه آجدار A3  

آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 13500
2 14 شاخه آجدار A3 13200
3 16 شاخه آجدار A3 13200
4 18 شاخه آجدار A3 13200
5 20 شاخه آجدار A3 13200
6 22 شاخه آجدار A3 13200
7 25 شاخه آجدار A3 13200
8 28 شاخه آجدار A3 13200
9 30 شاخه آجدار A3 13200
10 32 شاخه آجدار A3 13200
11 36 شاخه آجدار A3 14500
12 40 شاخه آجدار A3 14500

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 15100
2 8 کلاف آجدار A2 14700
3 10 کلاف آجدار A2 14700

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2  
2 10 شاخه آجدار A2  
3 12 شاخه آجدار A2  
4 14 شاخه آجدار A2  
5 16 شاخه آجدار A2  
6 18 شاخه آجدار A2  

گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2 14500
2 8 کلاف آجدار A2 14300
3 10 کلاف آجدار A2 14300
4 12 کلاف آجدار A2 14300
5 8 شاخه آجدار A3 14300
6 10 شاخه آجدار A3 13800
7 12 شاخه آجدار A3 13600
8 14 شاخه آجدار A3 13600
9 16 شاخه آجدار A3 13600
10 18 شاخه آجدار A3 13600
11 20 شاخه آجدار A3 13600

آذر فولاد امین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 14300
2 10 شاخه آجدار A2 14150
3 12 شاخه آجدار A3 13700
4 14 شاخه آجدار A3 13700
5 16 شاخه آجدار A3 13700
6 18 شاخه آجدار A3 13700
7 20 شاخه آجدار A3 13700
8 22 شاخه آجدار A3 13700
9 25 شاخه آجدار A3 13700
10 28 شاخه آجدار A3 13700
11 32 شاخه آجدار A3 13700

آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 13450
2 12 شاخه آجدار A2 13250
3 14 شاخه آجدار A3 12950
4 16 شاخه آجدار A3 12950
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3 12950
8 25 شاخه آجدار A3 12950
9 28 شاخه آجدار A3  

صدر فولاد لرستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3  
2 12 شاخه آجدار A3  
3 14 شاخه آجدار A3  
4 16 شاخه آجدار A3  
5 18 شاخه آجدار A3  
6 20 شاخه آجدار A3  
7 22 شاخه آجدار A3  
8 25 شاخه آجدار A3  

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3  
2 10 شاخه آجدار A3  
3 12 شاخه آجدار A3  
4 14 شاخه آجدار A3  
5 16 شاخه آجدار A3  
6 18 شاخه آجدار A3  
7 20 شاخه آجدار A3  
8 22 شاخه آجدار A3  
9 25 شاخه آجدار A3  
10 28 شاخه آجدار A3  


هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 13800
2 14 شاخه آجدار A3  
3 16 شاخه آجدار A3 13200
4 18 شاخه آجدار A3 13000
5 20 شاخه آجدار A3 13000
6 22 شاخه آجدار A3 13000
7 25 شاخه آجدار A3 13000
 

کیان کاشان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2  
2 12 شاخه آجدار A2  


  قیمت میلگرد در بنادر ایران
 
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
1 5.5 کلاف ساده چین | بندر امام 15500
2 6.5 کلاف ساده چین | بندر امام 14950

  توضیحات:
  قیمت‌های فوق، قیمت میلگرد اعلامی کارخانه‌ها است و حداقل خرید، 22000 کیلو (ظرفیت یک تریلی) می‌باشد.
  بارگیری میلگرد از کارخانه تا 2 الی 3 سایز مختلف نیز در یک ظرفیت امکان‌پذیر است. (بستگی به کارخانه دارد)
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
(ریال)
بازدید از این صفحه : 438
15 فروردين 1395 ساعت 03:58 ب.ظ