آخرین آپدیت: پنجشنبه 7 اسفندماه ساعت 12:40  
 
                                                                                                                                        
 
قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه :
 
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 12 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
2 12 IPE ترک انبار تهران شاخه  
3 12 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 14 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 16830
2 14 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2620000
3 14 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 2685000
4 14 IPE فولاد اهواز انبار اهواز شاخه 2255000
5 14 IPE فولاد یزد کارخانه کیلو  
6 14 IPE ترک انبار تهران شاخه 2300000
ردیف سایز تیرآهن  استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 16 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 16950
2 16 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3240000
3 16 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 3265000
4 16 IPE فولاد اهواز انبار اهواز شاخه 3015000
5 16 IPE فولاد یزد کارخانه کیلو  
6 16 IPE فولاد یزد انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 18 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 16700
2 18 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3850000
3 18 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 3885000
4 18 IPE اهواز انبار تهران شاخه  
5 18 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 20 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 5720000
2 20 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 5735000
3 20 IPE اهواز انبار تهران شاخه  
4 20 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه 5030000
5 20 IPE کره انبار تهران شاخه 4910000
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 22 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  
2 22 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 6620000
3 22 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 6540000
4 22 IPE ترک انبار تهران شاخه  
5 22 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه 6030000
6 22 IPE چین انبار تهران شاخه  
7 22 IPE کره انبار تهران شاخه 5860000
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 24 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  
2 24 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 7670000
3 24 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 7650000
4 24 IPE ترک انبار تهران شاخه  
5 24 IPE کره انبار تهران شاخه 7630000
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 27 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  
2 27 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 8970000
3 27 IPE کره انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 30 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
2 30 IPE ترک انبار تهران شاخه  
3 30 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
4 30 IPE روس انبار تهران شاخه  
 
  توضیحات:
  بارگیری تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان، حداکثر تا 2 سایز امکان‌پذیر است.
  بارگیری تیرآهن خارجی و تیرآهن ذوب آهن از انبار تهران، مشمول هزینه انبارداری می‌باشد. (در ازای هر کیلو 170 تا 200 ریال)
  تیرآهن زنبوری (مشبک) در انبار اصفهان، موجود است. هزینه مشبک کردن هر شاخه 14 150000 ریال، 16 و 18 200000 ، 20 250000 و 22 تا 27 350000 ریال می‌باشد.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
بازدید از این صفحه : 423142
7 اسفند 1393 ساعت 12:40 ب.ظ