آخرین آپدیت: شنبه 5 اردیبهشت‌ماه ساعت 12:30  
 
                                                                                                                                        
 
قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه :
 
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 12 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان کیلو  
2 12 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 2550000
3 12 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 14 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 17250
2 14 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2700000
3 14 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 14 IPE ناب تبریز کارخانه کیلو 17800
5 14 IPE کرمانشاه انبار اصفهان کیلو  
6 14 IPE ترک انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن  استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 16 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 16900
2 16 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3200000
3 16 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 16 IPE فولاد اهواز انبار اصفهان شاخه  
5 16 IPE ناب تبریز کارخانه کیلو 17300
6 16 IPE فولاد یزد انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 18 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 16800
2 18 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3860000
3 18 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 18 IPE آریان فولاد انبار اصفهان شاخه 3580000
5 18 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 20 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 20430
2 20 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 5600000
3 20 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 20 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
5 20 IPE کره انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 22 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 19830
2 22 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 6450000
3 22 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 22 IPE ترک انبار تهران شاخه  
5 22 IPE ترک (سنگین) انبار تهران شاخه  
6 22 IPE چین انبار تهران شاخه  
7 22 IPE کره انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 24 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 20170
2 24 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 7600000
3 24 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
4 24 IPE ترک انبار تهران شاخه  
5 24 IPE کره انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 27 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 19830
2 27 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 8880000
3 27 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه  
ردیف سایز تیرآهن استاندارد کارخانه محل‌تحویل واحدقیمت قیمت (ریال)
1 30 IPE ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو  
2 30 IPE ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه  
3 30 IPE ذوب آهن اصفهان انبار تهران شاخه 12900000
4 30 IPE روس انبار تهران شاخه  
 
  توضیحات:
  بارگیری تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان، حداکثر تا 2 سایز امکان‌پذیر است.
  بارگیری تیرآهن خارجی و تیرآهن ذوب آهن از انبار تهران، مشمول هزینه انبارداری می‌باشد. (در ازای هر کیلو 170 تا 200 ریال)
  تیرآهن زنبوری (مشبک) در انبار اصفهان، موجود است. هزینه مشبک کردن هر شاخه 14 150000 ریال، 16 و 18 200000 ، 20 250000 و 22 تا 27 350000 ریال می‌باشد.
  در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش اصفهان آهن الزامی می‌باشد.
شماره تماس:    36268888-031
 
 
بازدید از این صفحه : 463143
5 ارديبهشت 1394 ساعت 12:30 ب.ظ