قیمت تیرآهن شنبه 17 دیماه 1390
به روز رسانی قیمتها، هر روز ساعت 12:00 الی 13:00

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمتها، جهت تأیید قیمت، خرید محصول و اطلاع از سایر قیمتها

با ما تماس بگیرید:

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com

 
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
14 ذوب آهن 10150 --- کارخانه
14 ذوب آهن --- 1570000 انبار اصفهان
14 اهواز --- 1400000 کارخانه
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 10450 --- کارخانه
16 ذوب آهن ---- 2000000 انبار اصفهان
16 اهواز --- 1760000 کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 12880 --- کارخانه
18 ذوب آهن --- 2930000 انبار اصفهان
18 اهواز --- 2390000 کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن 15100 --- کارخانه
20 ذوب آهن --- 4180000 انبار اصفهان
20 کره --- 3180000 انبار تهران
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن 14500 --- کارخانه
22 ذوب آهن --- 4500000 انبار اصفهان
22 کره --- 3300000 بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 14500 --- کارخانه
24 ذوب آهن --- 5350000 انبار اصفهان
24 کره --- 4320000 بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 13800 --- کارخانه
27 ذوب آهن --- 6000000 انبار اصفهان
27 کره --- 5300000 بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
30 کره --- 5820000 بندر امام
 توضیحات:

  1- تیرآهن به صورت ترکیبی (در چند سایز مختلف) از کارخانه اصفهان و انبارهای اصفهان و تهران بارگیری می شود.

  2- انواع تیرآهن سنگین از کف بنگاه تهران بارگیری می شود.