قیمت تیرآهن یکشنبه 27 آذرماه 1390


Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com

 
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
14 ذوب آهن 9750 -- کارخانه
14 یزد 9520 --- کارخانه
14 ذوب آهن --- 1520000 انبار اصفهان-بدون هزینه
14 ذوب آهن --- 1520000 انبار تهران
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 10120 --- کارخانه
16 ذوب آهن --- 1930000 انبار اصفهان-بدون هزینه
16 ذوب آهن --- 1920000 انبار تهران
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 12200 --- کارخانه
18 یزد 11050 --- کارخانه
18 ذوب آهن --- 2820000 انبار اصفهان-بدون هزینه
18 ذوب آهن --- 2810000 انبار تهران
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن --- --- کارخانه
20 اسپانیا 11600 --- بندر امام
20 یزد 12430 --- کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن --- --- کارخانه
22 اسپانیا 11600 --- بندر امام
22 کره --- 3370000 بندر امام
22 ذوب آهن --- 4600000 انبار اصفهان-بدون هزینه
22 ذوب آهن --- 4500000 انبار تهران
22 کره --- 3310000 انبار تهران

سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 13850 --- کارخانه
24 اسپانیا 11600 --- بندر امام
24 کره --- 4220000 بندر امام
24 ذوب آهن --- 5050000 انبار اصفهان-بدون هزینه
24 ذوب آهن --- 5150000 انبار تهران
24 کره --- 4110000 انبار تهران
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 13100 --- کارخانه
27 اسپانیا 11850 --- بندر امام
30 کره --- 5890000 بندر امام
30 کره --- 6000000 انبار تهران