قیمت تیرآهن شنبه 5 آذرماه 1390
به روز رسانی قیمتها، هر روز ساعت 12:00 الی 13:00

با توجه به نوسانات لحظه ای قیمتها، جهت تأیید قیمت، خرید محصول و اطلاع از سایر قیمتها

با ما تماس بگیرید:

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com

 
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
14 ذوب آهن 9420 -- اصفهان
14 یزد 9350 --- کارخانه
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 9770 --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 12100 --- اصفهان
18 یزد 11550 --- کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن 12800 --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن 12250 --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 12250 --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 11950 --- اصفهان