قیمت تیرآهن دوشنبه 23 آبانماه 1390


Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com

 
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
14 ذوب آهن --- -- اصفهان
14 ذوب آهن نرمال 9450 --- اصفهان
14 اهواز --- 1250000 کارخانه
14 ذوب آهن --- 1510000 اصفهان
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 10100 --- اصفهان
16 ذوب آهن نرمال 9450 --- اصفهان
16 آریان فولاد --- 1870000 کارخانه
16 اهواز --- 1750000 کارخانه
16 ذوب آهن --- 1920000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 12350 --- اصفهان
18 آریان فولاد --- 2400000 کارخانه
18 اهواز --- 2400000 کارخانه
18 ذوب آهن --- 2890000 اصفهان
18 ذوب آهن نرمال 11150 --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن 13050 --- اصفهان
20 کره --- 1780000 بندر امام
20 ذوب آهن --- 3570000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن 12800 --- اصفهان
22 کره --- 3280000 بندر امام
22 ذوب آهن --- 4150000 اصفهان
22 ذوب آهن نرمال توافقی --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 12800 --- اصفهان
24 کره --- 4060000 بندر امام
24 ذوب آهن --- 4850000 اصفهان
24 ذوب آهن نرمال توافقی --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 11300 --- اصفهان
27 کره --- 4830000 بندر امام
27 ذوب آهن --- 5050000 اصفهان 

 
بازدید از این صفحه : 800
23 آبان 1390 ساعت 12:42 ب.ظ