قیمت تیرآهن شنبه 21 آبانماه 1390


Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com

 
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
14 ذوب آهن 9790 -- اصفهان
14 ذوب آهن نرمال 9450 --- اصفهان
14 اهواز --- 1250000 کارخانه
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 10180 --- اصفهان
16 ذوب آهن نرمال 9450 --- اصفهان
16 آریان فولاد --- 1870000 کارخانه
16 اهواز --- 1750000 کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 12630 --- اصفهان
18 آریان فولاد --- 2400000 کارخانه
18 اهواز --- 2400000 کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن 13150 --- اصفهان
20 کره --- 1780000 بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن 13020 --- اصفهان
22 کره --- 3280000 بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 13020 --- اصفهان
24 کره --- 4060000 بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 11450 --- اصفهان
27 کره --- 4830000 بندر امام 

 
بازدید از این صفحه : 698
21 آبان 1390 ساعت 01:37 ب.ظ