قیمت تیرآهن چهارشنبه 18 آبانماه 1390

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com

 
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
14 یزد 9800 -- کارخانه
14 ذوب آهن 9930 --- اصفهان
14 ذوب آهن --- 1550000 تهران
14 ذوب آهن نرمال 9600 --- اصفهان
14 اهواز --- 1250000 کارخانه
14 بناب --- 1430000 تهران
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 10070 --- اصفهان
16 ذوب آهن --- 1940000 تهران
16 یزد 10080 --- کارخانه
16 اهواز --- 1810000 کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 12720 --- اصفهان
18 ذوب آهن --- 9240000 تهران
18 اهواز --- 2450000 کارخانه
18 ذوب آهن نرمال 11600 --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن 13650 --- اصفهان
20 ذوب آهن --- 3640000 تهران
20 اسپانیا 11700 --- بندر امام
20 ذوب آهن نرمال 12500 --- اصفهان
20 رومانی 11500 --- بندر انزلی
20 اسپانیا --- 3250000 مشهد
20 یزد 12650 --- کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن 13250 --- اصفهان
22 ذوب آهن --- 4240000 تهران
22 اسپانیا 11700 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 13250 --- اصفهان
24 ذوب آهن --- 4950000 تهران
24 اسپانیا 11700 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 11700 --- اصفهان
27 ذوب آهن --- 5020000 تهران
27 اسپانیا 11400 ---- بندر امام
27 کره --- 4850000 انبار تهران (تعداد محدود) 
بازدید از این صفحه : 659
18 آبان 1390 ساعت 12:40 ب.ظ