قیمت تیرآهن یکشنبه 15 آبانماه 1390

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com

 
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
12 ترک --- 1260000 گمرک سرو
14 ذوب آهن 10030 --- اصفهان
14 ذوب آهن --- 1590000 تهران
14 ذوب آهن --- 1570000 اصفهان
14 اهواز --- 1460000 کارخانه
14 بناب --- 1430000 تهران
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 10150 --- اصفهان
16 ذوب آهن --- 1980000 تهران
16 ذوب آهن --- 1945000 اصفهان
16 اهواز --- 1820000 کارخانه
16 ترک --- 1760000 گمرک سرو
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 12850 --- اصفهان
18 ذوب آهن --- 2970000 تهران
18 ذوب آهن --- 2950000 اصفهان
18 ذوب آهن نرمال 11600 --- اصفهان
18 اهواز --- 2440000 کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن 13700 --- اصفهان
20 ذوب آهن --- 3790000 تهران
20 اسپانیا 11750 --- بندر امام
20 ذوب آهن نرمال 12500 --- اصفهان
20 رومانی 11500 --- بندر انزلی
20 اسپانیا --- 3270000 مشهد
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن 13400 --- اصفهان
22 ذوب آهن --- 4360000 تهران
22 اسپانیا 11800 --- بندر امام
22 ترک --- 3120000 گمرک سرو
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 13350 --- اصفهان
24 ذوب آهن --- 5020000 تهران
24 اسپانیا 11800 --- بندر امام
24 ترک --- 3680000 گمرک سرو
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 11600 --- اصفهان
27 ذوب آهن --- 5100000 تهران
27 اسپانیا 11400 ---- بندر امام
27 کره --- 4850000 انبار تهران (تعداد محدود) 
 

 
بازدید از این صفحه : 755
15 آبان 1390 ساعت 01:07 ب.ظ