قیمت تیرآهن سه‏‌شنبه 10 آبانماه 1390

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com

 
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
14 ذوب آهن 10200 --- اصفهان
14 ذوب آهن --- 1600000 تهران
14 اهواز --- 1470000 کارخانه
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 10300 --- اصفهان
16 ذوب آهن --- 1990000 تهران
16 اهواز --- 1830000 کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 12970 --- اصفهان
18 ذوب آهن --- 2980000 تهران
18 ذوب آهن نرمال 11600 --- اصفهان
18 اهواز --- 2450000 کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن 13750 --- اصفهان
20 ذوب آهن --- 3800000 تهران
20 اسپانیا 11750 --- بندر امام
20 ذوب آهن نرمال 12500 --- اصفهان
20 رومانی 11500 --- بندر انزلی
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن 13550 --- اصفهان
22 ذوب آهن --- 4370000 تهران
22 اسپانیا 11800 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 13400 --- اصفهان
24 ذوب آهن --- 5030000 تهران
24 اسپانیا 11800 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 11550 --- اصفهان
27 ذوب آهن --- 5110000 تهران
27 اسپانیا 11400 ---- بندر امام
27 کره --- 4860000 انبار تهران (تعداد محدود) 
 

 
بازدید از این صفحه : 720
10 آبان 1390 ساعت 12:16 ب.ظ