قیمت تیرآهن یکشنبه 8 آبانماه 1390

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com

 
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
14 ذوب آهن 10280 --- اصفهان
14 ذوب آهن --- 1610000 تهران
14 اهواز --- 1480000 کارخانه
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 10380 --- اصفهان
16 ذوب آهن --- 2000000 تهران
16 اهواز --- 1840000 کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 13000 --- اصفهان
18 ذوب آهن --- 2990000 تهران
18 ذوب آهن نرمال 11600 --- اصفهان
18 اهواز --- 2460000 کارخانه
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن 13900 --- اصفهان
20 ذوب آهن --- 3810000 تهران
20 اسپانیا 11750 --- بندر امام
20 ذوب آهن نرمال 12500 --- اصفهان
20 رومانی 11500 --- بندر انزلی
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن 13550 --- اصفهان
22 ذوب آهن --- 4380000 تهران
22 اسپانیا 11800 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 13400 --- اصفهان
24 ذوب آهن --- 5040000 تهران
24 اسپانیا 11800 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 11600 --- اصفهان
27 ذوب آهن --- 5120000 تهران
27 اسپانیا 11400 ---- بندر امام
27 کره --- 4870000 انبار تهران (تعداد محدود) 
 

 
بازدید از این صفحه : 735
8 آبان 1390 ساعت 01:24 ب.ظ