قیمت تیرآهن چهارشنبه 4 آبانماه 1390
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
14 ذوب آهن 10150 --- اصفهان
14 ذوب آهن --- 1550000 تهران
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 10450 --- اصفهان
16 ذوب آهن --- 2000000 تهران
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 13050 --- اصفهان
18 ذوب آهن --- 2950000 تهران
18 ذوب آهن نرمال 11600 --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن 13600 --- اصفهان
20 ذوب آهن --- 3820000 تهران
20 اسپانیا 11750 --- بندر امام
20 ذوب آهن نرمال 12500 --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن 13400 --- اصفهان
22 ذوب آهن --- 4310000 تهران
22 اسپانیا 11800 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 13400 --- اصفهان
24 ذوب آهن --- 5040000 تهران
24 اسپانیا 11800 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 11450 --- اصفهان
27 ذوب آهن --- 5070000 تهران
27 اسپانیا 11400 ---- بندر امام 
 

 
بازدید از این صفحه : 652
4 آبان 1390 ساعت 04:01 ب.ظ