قیمت تیرآهن سه‏‌شنبه 3 آبانماه 1390
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
14 ذوب آهن 10000 --- اصفهان
14 ذوب آهن --- 1550000 تهران
سایز کارخانه  قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
16 ذوب آهن 10420 --- اصفهان
16 ذوب آهن --- 2000000 تهران
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
18 ذوب آهن 13000 --- اصفهان
18 ذوب آهن --- 2950000 تهران
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
20 ذوب آهن 13700 --- اصفهان
20 ذوب آهن --- 3820000 تهران
20 اسپانیا 11750 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
22 ذوب آهن 13430 --- اصفهان
22 ذوب آهن --- 4310000 تهران
22 اسپانیا 11800 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
24 ذوب آهن 13430 --- اصفهان
24 ذوب آهن --- 5040000 تهران
24 اسپانیا 11800 --- بندر امام
سایز کارخانه قیمت
کیلویی (ریال)
قیمت
شاخه (ریال)
محل تحویل
27 ذوب آهن 11500 --- اصفهان
27 ذوب آهن --- 5070000 تهران
27 اسپانیا 11400 ---- بندر امام 
 

 
بازدید از این صفحه : 640
3 آبان 1390 ساعت 12:20 ب.ظ