قیمت تیرآهن دوشنبه 2 آبانماه 1390
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
14 ذوب آهن 1003 --- اصفهان
14 ذوب آهن --- 155000 تهران
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
16 ذوب آهن 1050 --- اصفهان
16 ذوب آهن --- 200000 تهران
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
18 ذوب آهن 1295 --- اصفهان
18 ذوب آهن --- 295000 تهران
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
20 ذوب آهن 1375 --- اصفهان
20 ذوب آهن --- 382000 تهران
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
22 ذوب آهن 1343 --- اصفهان
22 ذوب آهن --- 431000 تهران
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
24 ذوب آهن 1343 --- اصفهان
24 ذوب آهن --- 504000 تهران
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
27 ذوب آهن 1155 --- اصفهان
27 ذوب آهن --- 507000 تهران 
 

 
بازدید از این صفحه : 640
2 آبان 1390 ساعت 01:40 ب.ظ