قیمت تیرآهن شنبه 30 مهرماه 1390
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
14 ذوب آهن 1020 --- اصفهان
14 ذوب آهن --- 160000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
16 ذوب آهن 1065 --- اصفهان
16 ذوب آهن --- 204000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
18 ذوب آهن 1300 --- اصفهان
18 ذوب آهن --- 303000 اصفهان
18 ذوب آهن (نرمال) 1170 --- اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
20 ذوب آهن --- --- اصفهان
20 ذوب آهن --- 391000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
22 ذوب آهن 1350 --- اصفهان
22 ذوب آهن --- 446000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
24 ذوب آهن 1350 --- اصفهان
24 ذوب آهن --- 517000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
27 ذوب آهن 1170 --- اصفهان
27 ذوب آهن --- 519000 اصفهان 
 

 
بازدید از این صفحه : 1069
30 مهر 1390 ساعت 02:39 ب.ظ