قیمت تیرآهن دوشنبه 25 مهرماه 1390
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
14 ذوب آهن 1020 --- اصفهان
14 ذوب آهن --- 160000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
16 ذوب آهن 1070 --- اصفهان
16 ذوب آهن --- 204000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
18 ذوب آهن 1310 --- اصفهان
18 ذوب آهن --- 303000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
20 ذوب آهن --- --- اصفهان
20 ذوب آهن --- 391000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
22 ذوب آهن 1360 --- اصفهان
22 ذوب آهن --- 446000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
24 ذوب آهن 1370 --- اصفهان
24 ذوب آهن --- 517000 اصفهان
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل
27 ذوب آهن 1170 --- اصفهان
27 ذوب آهن --- 519000 اصفهان 
 

 
بازدید از این صفحه : 900
25 مهر 1390 ساعت 12:53 ب.ظ