قیمت تیرآهن یکشنبه 24 مهرماه 1390
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
14 ذوب آهن 1015 --- اصفهان ---
14 ذوب آهن --- 159000 اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
16 ذوب آهن 1045 --- اصفهان ---
16 ذوب آهن --- 203000 اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
18 ذوب آهن 1307 --- اصفهان ---
18 ذوب آهن --- 302000 اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
20 ذوب آهن 1410 --- اصفهان ---
20 ذوب آهن --- 390000 اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
22 ذوب آهن 1380 --- اصفهان ---
22 ذوب آهن --- 445000 اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
24 ذوب آهن 1380 --- اصفهان ---
24 ذوب آهن --- 516000 اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
27 ذوب آهن 1180 --- اصفهان ---
27 ذوب آهن --- 518000 اصفهان --- 
 

 
بازدید از این صفحه : 744
24 مهر 1390 ساعت 12:35 ب.ظ