قیمت ورق سیاه دوشنبه 30 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18950 18950
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18350 18350
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18450 18550
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18550 18650
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18800 18650
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18800 18650
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18800 18650
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19000 18700
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20000 ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20000 ---
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20000 ---
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21400 21350
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21400 21350
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21350 ---
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19800 ---
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20100 20150
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19800 ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20150
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20100 ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---