قیمت ورق سیاه یکشنبه 29 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19050 18950
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18450 18350
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18650 18450
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18700 18550
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19000 18800
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19000 18800
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19000 18800
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19200 19000
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20050 20000
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20050 20000
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20050 20000
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21500 21400
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21400 21400
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21350 21350
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19800 19800
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20100 20100
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19800 19800
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20100 20100
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---