قیمت ورق سیاه شنبه 28 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18850 19050
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18300 18450
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18500 ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 18650
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18400 18700
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18650 19000
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18650 19000
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18650 19000
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18800 19200
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20050 20050
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20050 20050
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20050 20050
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21300 21500
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21100 21400
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21300 21350
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19650 19800
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20100
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19650 19800
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20050 20100
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---