قیمت ورق سیاه چهارشنبه 25 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 18850
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 18300
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 18500
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 18400
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19150 18650
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19150 18650
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19150 18650
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19450 18800
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20100 20050
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20100 20050
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20100 20050
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21350 21300
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21600 21100
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21350 21300
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19650
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19650
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20050
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---