قیمت ورق سیاه سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19750 ---
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19350 ---
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19500 ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19650 ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19650 19150
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19650 19150
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19650 19150
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19850 19450
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20300 20100
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20300 20100
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20300 20100
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21250 21350
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21150 21600
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 21400 21350
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---