قیمت ورق سیاه پنجشنبه 19 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18650 ---
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18400 18400
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18800 18800
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18800 18800
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18800 18800
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19000 19000
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20000 20000
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20000 20000
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20900 20900
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20900 20900
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20900 20900
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19650 19650
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20150 20150
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---