قیمت ورق سیاه سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18500 18600
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18500 18600
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18650 ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18650 18750
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18850 18950
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18850 18950
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18850 18950
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19000 19150
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20100
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20100
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20000 20100
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20850 20800
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20800 20800
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20850 20800
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19600 19600
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20100 20100
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---