قیمت ورق سیاه یکشنبه 15 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19100 18800
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19100 18800
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 18900
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19200 ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19300 ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19600 19150
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19600 19150
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19600 19150
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19700 19250
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20000 ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20000 ---
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20000 21050
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20600 20850
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20500 20850
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20600 20850
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19400 19650
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---