قیمت ورق سیاه شنبه 14 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18950 19100
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18950 19100
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 19200
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 19300
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19500 19600
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19500 19600
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19500 19600
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19500 19700
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20000
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20000
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20000
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20600
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20500
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20600
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19400
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---