قیمت ورق سیاه پنجشنبه 12 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19200 ---
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18700 18950
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19100 ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19200 ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19300 19500
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19300 19500
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19300 19500
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19400 19500
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19800 ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19800 ---
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19700 ---
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20300 ---
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20100 ---
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20400 ---
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19100 ---
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19600 ---
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19600 ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19600 ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---