قیمت ورق سیاه چهارشنبه 11 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18900 19200
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18600 18700
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19100 19100
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19200 19200
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19000 19300
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19000 19300
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19000 19300
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 19000 19400
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19800
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19450 19800
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19600 19700
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20400 20300
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19800 20100
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20400 20300
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18800 19100
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19600
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19600
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19600
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---