قیمت ورق سیاه دوشنبه 9 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18300 18900
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18300 18600
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18500 ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18600 19100
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 19200
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18900 19000
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18900 19000
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18900 19000
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18900 19000
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19450 19450
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19450 19600
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19850 20400
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19450 19800
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19650 20400
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19050 18800
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19050 ---
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19200 ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19200 ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19200 ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---