قیمت ورق سیاه یکشنبه 8 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17500 18300
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17450 18300
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17850 18500
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 18600
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18150 18900
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18150 18900
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18150 18900
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18150 18900
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19450 ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19450 19450
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19450 19450
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19850 19850
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19250 19450
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19650 19650
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18350 19050
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18350 19050
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18750 19200
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19100 19200
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19100 19200
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 20100 ---