قیمت ورق سیاه شنبه 7 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17750 17500
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17750 17450
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18000 17850
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18300 18150
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18300 18150
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18300 18150
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18300 18150
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19300 19450
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19300 19450
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19200 19450
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19600 19850
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19100 19250
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19500 19650
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18150 18350
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18150 18350
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18600 18750
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18600 19100
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18600 19100
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 20100