قیمت ورق سیاه پنجشنبه 5 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18300 17750
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18300 17750
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 18000
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18650 ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18700 ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18900 18300
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18900 18300
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18900 18300
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18900 18300
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19300 ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19300 ---
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19200 ---
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19600 ---
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19100 ---
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19500 ---
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18150 ---
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18600 ---
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18600 ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18600 ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18600 ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---