قیمت ورق سیاه چهارشنبه 4 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18350 18300
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18350 18300
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 18650
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 18700
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18700 18900
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18700 18900
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18700 18900
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18950 18900
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19400 19300
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19400 19300
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19250 19200
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19600
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19250 19100
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19650 19500
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18250 18150
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18700 18600
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18700 18600
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18700 18600
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18700 18600
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---