قیمت ورق سیاه سه‌شنبه 3 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17250 18350
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17250 18350
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17700 18700
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17700 18700
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17700 18700
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 18000 18950
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19400
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19400
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19250
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 19100 ---
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18200 19250
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 19650
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 18250
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 18700
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 18700
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 18700
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 18700
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---