قیمت ورق سیاه دوشنبه 2 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16950 17250
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16950 17150
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17350 17700
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17350 17700
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17350 17700
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 17950 18000
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18000 ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18000 ---
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17800 ---
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18500 19100
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17600 18200
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18550 ---
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16900 ---
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17600 ---
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17100 ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17550 ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17550 ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---