قیمت ورق سیاه یکشنبه 1 بهمن‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16950
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16950
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16750 17350
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16750 17350
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16750 17350
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16750 17950
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17650 18000
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17650 18000
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17350 17800
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18100 18500
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17150 17600
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 18100 18550
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16650 16900
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17250 17600
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16650 17100
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17200 17550
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17200 17550
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---