قیمت ورق سیاه شنبه 30 دی‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16400
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16400
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16750 16750
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16750 16750
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16750 16750
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16750 16750
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 17650
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 17650
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 17350
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 18100
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 17150
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 18100
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 16650
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 17250
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 16650
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 17200
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 17200
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---