قیمت ورق سیاه چهارشنبه 27 دی‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16450 16450
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16400
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16650 ---
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16700 16750
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16700 16750
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16700 16750
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16700 16750
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17100 ---
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17100 ---
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16300 ---
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16600 ---
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16100 ---
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16350 ---
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16550 ---
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16550 ---
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---