قیمت ورق سیاه سه‌شنبه 26 دی‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16450 16500
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16450 16400
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- ---
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 ---
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16500 16650
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16550 16700
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16550 16700
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16550 16700
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16650 16700
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17000 17100
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17000 17100
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16200 16300
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16500 16600
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16000 16100
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16250 16350
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16450 16550
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16450 16550
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---