قیمت ورق سیاه دوشنبه 25 دی‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16200 16450
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16200 16450
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16150  
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16250 16350
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16500
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 16550
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 16550
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 16550
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16650
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17300 ---
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16600 ---
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16600 17000
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16650 17000
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15900 16200
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16300 16500
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15950 16000
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16050 16250
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16050 ---
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16250 16450
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16250 16450
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---