قیمت ورق سیاه یکشنبه 24 دی‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16200 16200
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16200 16200
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16150 16150
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16250 16250
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16400
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 16350
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 16350
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 16350
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16400
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 17300 17300
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16500 16500
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16500 16500
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16650 16650
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15900 15900
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16300 16300
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15950 15950
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16050 16050
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16050 16050
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16250 16250
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16250 16250
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---