قیمت ورق سیاه دوشنبه 18 دی‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16300
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16200 16150
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16250 16150
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 16300
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 16300
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16450 16400
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16450 16400
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16450 16400
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16550 16450
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 17300
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- 17300
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16400 16400
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16350 16400
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16750 15950
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16200 15950
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15850 15850
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15850 15850
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15850 15850
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15300 16150
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15300 16150
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه --- ---